تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/3/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : رضوان فرقاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري بر رضايت زناشوئي زوجين شهركرد

چكيده

در چند دهه اخير مطالعات متعددي نشان مي دهد كه آموزش اصول صحيح ارتباط به همسران رضايت زناشوئي آنها را از زندگي افزايش مي دهد. اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري بر ميزان رضايت زناشوئي زوجين در شهركرد طرح ريزي شد. هدف كلي اين پژوهش اين بود كه آموزش شناختي رفتاري مي تواند رضايت از زندگي را افزايش دهد.براين اساس چنين فر شد كه آموزش شناختي-رفتاري رضايت زناشوئي را افزايش ميدهدو بين نمرات رضايت زناشوئي زنان و مردان تفاوت وجود دارد. در اين پژوهش از ميان والدين دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر كرد كه جامعه اماري پژوهش را تشكيل مي دادند، اناني كه از لحاظ رضايت زناشوئي در سطح پائيني قرار داشتند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه 30 نفره آزمايش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مقياس رضايت زناشوئي انريچ فرم47سئوالي بود كه پايائي محاسبه شده براي آن از طريق روش آلفاي كرانباخ86/0 بود. گروه آزمايش به مدت ده جلسه كه به طور هفتگي انجام گرديد، آموزش شناختي- رفتاري دريافت كردنداما گروه گواه هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد. مجدداً ازمون انريچ روي هر دو گروه اجرا گرديد. نتايج به دست امده حاكي از تائيد فرضيه اول بود (P<0.0001)؛ يعني آموزش شناختي-رفتاري رضايت زناشوئي ازمودني هاي گروه آزمايش رانسبت به گروه كنترل افزايش ميدهد. با وجود اين تفاوت معناداري بين نمرات رضايت زناشوئي مردان و زنان مشاهده نشد. ونتايج نهائي بيانگر آن بود كه آموزش شناختي-رفتاري باعث افزايش رضايت زناشوئي مي شود. البته اين آموزش ، تفاوت معناداري را بر حسب جنسيت ايجاد نمي كند.