تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/3/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : معصومه حقيقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختي–اجتماعي كودكان 6-5 ساله

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي بين وزن هنگام تولد و رشد شناختي- اجتماعي كودكان 6-5 ساله بود. آزمودني هاي اين تحقيق 53 كودك 6-5 ساله بودند كه از طريق نمونه گيري خوشه أي چند مرحله اي از مراكز بهداشتي درماني شهرستان نجف آباد انتخاب شده بودند . فرضيه تحقيق عبارت بودند از اينكه بين وزن هنگام تولد و رشد شناختي- اجتماعي كودكان 6-5 ساله رابطه وجود داردكه فرضيه اصلي در قالب 4 فرضيه فرعي تدوين گرديده شد.

1. بين وزن هنگام تولد و بهره هوش كودكان 6-5 ساله رابطه وجود دارد. 2. بين وزن هنگام تولد و رشد حافظه كودكان 6-5 ساله رابطه وجوددارد. 3. بين وزن هنگام تولد و رشد زبان كودكان 6-5 ساله رابطه وجود دارد. 4. بين وزن هنگام تولدورشداجتماعي كودكان 6-5 ساله رابطه وجود دارد.

رشد شناختي (بهره هوش، رشد حافظه و رشد زبان) با استفاده از قسمت كلامي آزمون هوشي وكسلر پيش دبستاني و رشد اجتماعي با استفاده از آزمون رشد اجتماعي واينلند ارزيابي شدند. اطلاعات مورد نياز در خصوص شغل پدر، ترتيب تولد، تحصيلات مادر، تك قلو بودن كودك، شهري و روستايي بودن كودك، طول دوران بارداري مادر و سن مادر هنگام بارداري، با استفاده از پرونده هاي خانوار كودكان جمع آوري شد. داده هاي گرد آوري شده با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند . نتايج نشان دادند كه رابطه مثبت معناداري بين وزن هنگام تولد و رشد شناختي (بهره هوش، رشد حافظه و رشد زبان)- اجتماعي وجود دارد. (004/0 = p)