تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/7/82

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : غلامعباس رفيعي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

نظريه ولايت فقيه و نحوه تعامل آن با چالشهاي نظري (سياسي) در دهة سوم انقلاب اسلامي

چكيده

پژوهش حاضر به منظور شناخت چالشهاي سياسي در دهه سوم انقلاب اسلامي و همچنين عوامل مؤثر بر رشد آنها و تاثير اين چالشها بر ميزان ثبات، کارآمدي و مشروعيت سيستم انجام گرفته است. براي اين کار از الگوي انقلاب چالمرز جانسون استفاده شده است. که براساس اين الگو تغيير يک سري از عوامل محيطي و همچنين دگرگوني برخي از ارزشها در دهة دوم انقلاب اسلامي باعث بوجود آمدن شرايطي جهت رشد چالشهاي سياسي گرديد و خود اين چالشهاي سياسي دو رويکرد را تجربه کردند.

بخشي از آنها با رعايت اصول و حرکت در مدار قانون باعث ارتقاء سطح اصلاح پذيري سيستم شدند و بخش ديگر با انتخاب بخشي راديکال و تاثير منفي بر کارآمدي نظام باعث افزايش مشروعيت و افزايش بي ثباتي گرديند. حکومت نيز در مواجه با اين چالشها از راه کارهاي کنترلي جهت مهار و کاهش آنها استفاده نموده است.