تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/2/83

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : حسين مسعودنيا

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم منفردبابلي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تجزيه و تحليل انتقادي ديدگاه‌هاي ماركسيسم، ليبراليسم و اسلام پيرامون توسعه نيافتگي سياسي ايران (تا قبل از انقلاب اسلامي)

چكيده

رسالة حاضر ديباچه‌اي نظري در باب علل عدم توسعه يافتگي سياسي در ايران است. در اين دفتر تلاش بر آن است تا با نقد و بررسي نظريه‌هاي متداول و مختلف در خصوص علل عقب ماندگي تاريخي ايران به نظريه‌اي نوين دست يابيم. تأكيد ما در اين دفتر بيشتر بر روي ساختار فرهنگي، مباني فكري و مناسبات اجتماعي جامعه ايران است. استدلال اساسي ما به واقع اين است كه عناصر تشكيل دهندة ساختار فرهنگي ايران، از يك سو و مناسبات اجتماعي جامعه با نظام سياسي، از سوي ديگر، زمينه را براي عدم شكل‌گيري انديشة سياسي‌اي كه قادر به تعديل قدرت سياسي خودكامه در ايران باشد، مهيا ساختند و اين خود از موانع عمده بر سر راه توسعة سياسي در ايران بوده است. چرا كه توسعه در هر زمينه‌اي مستلزم مباني فكري و انديشه‌اي ريشه‌دار است، همانطور كه تمدن كنوني مغرب زمين، ماحصل حداقل سه قرن تلاش فكري و فلسفي غربيان مي‌باشد.