تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/4/83

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : روح الله موحدي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

سياست خارجي آمريكا در خاورميانه 2001-1991

چكيده

تبيين، توضيح و بررسي روند سياست خارجي آمريكا در خاورميانه، يكي از مسائل مهم مورد توجه پژوهشگران مسائل بين المللي و منطقه‏اي است. سياست خارجي آمريكا در خاورميانه بين سالهاي 1991 - 2001 شاهد وقايع متعددي بود. در اين سالها تغيير شخصيت‏ها و دگرگوني ساختارهاي داخلي آمريكا، تحولات منطقه‏اي در خاورميانه و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و جابجايي نظام بين المللي، باعث پيدايش نگرشهاي جديد در سياست خارجي آمريكا، بروز روندهاي جديد در سياست خاورميانه‏اي اين كشور و طرح نظام نوين جهاني از سوي ايالات متحده براي ساختار بين المللي گرديد.

بايد گفت سياست خارجي آمريكا در خاورميانه در بين سالهاي 2001-1991 شاهد تحولات عمده‏اي بوده كه تاثيري عميق در منطقه بجا گذاشت كه در سالهاي آينده شاهد نتايج آنها خواهيم بود. از جمله اين تحولات، حمله عراق به كويت و به دنبال آن حمله متحدين براي رهاسازي اين كشور مي‏باشد. كه بدنبال آن شاهد تغيير سياست آمريكا در قبال ايران و عراق از سياست موازنه قوا به سياست مهار دوجانبه مي‏باشيم كه هدف كلي اين سياست در واقع در انزوا قرار دادن دو كشور مذكور مي‏باشد. تحول مهم ديگر آغاز گفتگوهاي صلح ميان اعراب و اسرائيل و امضاء قراردادهايي ميان ساف - اسرائيل و اردن - اسرائيل مي‏باشد كه اين گفتگوها هنوز ادامه دارد.

آمريكا در اين رخدادها نقش محوري بر عهده داشته است. بطوريكه تحولات طي سالهاي 2001-1991 منجر به ايجاد سيستم امنيتي تك قطبي به رهبري آمريكا در منطقه شده است. اما با وقوع حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا و ارتباط اين حوادث با منطقه خاورميانه، تحول عظيمي در سياست خارجي آمريكا بالاخص نسبت به خاورميانه پديد آمد. بررسي نقش آمريكا در اين تحولات از جمله موضوعات اين تحقيق مي‏باشد.