تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/82

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد صادق حقيقت

نام و نام خانوادگي : محسن ابوالفتحي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

مقايسه مباني انديشه سياسي ابن رشد و آكويناس

چكيده

در مكاتب توحيدي و اديان آسماني، هنگامي كه سخن از وحي مي‌رود، همواره جاي اين سوال است كه پس جاي عقل انسان در كجاست؟ آيا عقل و وحي در تقابل با همديگر قرار دارند؟ و نفي يكي مستلزم اثبات ديگري است؟ آيا هر كدام از آنها مكمل ديگري است؟

اين مسأله در انديشه سياسي بسياري از انديشمنداني كه به نوعي دغدغه ديني داشته‌اند، نمود دارد. به عبارت ديگر بحث عقل و وحي و تعارض آنها از مهمترين مباحث معرفت‌شناسانه به حساب مي‌آيد.

در اين تحقيق ابتدا به توصيف انديشه سياسي دو انديشمند بزرگ اسلام و مسيحيت يعني ابن رشد (Averroes) و اكويناس (Aquinas) و سپس تحليل آن يعني ميزان تأثيرپذيري انديشه سياسي آنها از اين مباني و در پايان مقايسه اين مباني پرداخته شده است.