تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/84

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر محمدعلي بصيري

نام و نام خانوادگي : محمدعلي مهدوي هنومرور

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

ارزيابي استراتژي پيشدستانه آمريکا در خاورميانه

چكيده

تبيين، توضيح و بررسي روند سياست خارجي آمريکا در خاورميانه، يکي از مسائل مهم مورد توجه پژوهشگران مسائل بين المللي و منطقه اي است. با وقوع حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريکا و ارتباط اين حوادث با منطقه خاورميانه، تحول عظيمي در سياست خارجي آمريکا بالاخص نسبت به خاورميانه پديد آمد به گونه اي که جورج دبليو بوش با تأثر از انديشه نئومحافظه کاران توانست در 12 سپتامبر در 2002 استراتژي پيشدستانه خود را ارائه دهد.

در راستاي اين استراتژي، خاورميانه شاهد تحولات عمده اي گرديد. از جمله اين تحولات، حمله آمريکا به عراق به بهانه مبارزه با تروريسم، خلع سلاح و ايجاد دمکراسي مي باشد. که به دنبال آن شاهد تغيير سياست آمريکا در قبال مسئله هسته اي ايران هستيم. هدف کلي اين سياست در واقع در انزوا قرار دادن کشور جمهوري اسلامي ايران است. تحول مهم ديگر ارائه نقشه راه از سوي آمريکا براي صلح ميان فلسطين و اسرائيل است. روند گفتگوهاي صلح وارد مرحلـه جديدي شده است بررسي استراتژي پيشدستانـه آمريکا در اين تحولات از جملـه موضوعات ايـن تحقيق به شمار مي رود.