تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم حايک

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

تاريخ دفاع : 21/4/84

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر حسين هرسيج

بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني

چكيده

تشكيل سازمان اوپك در اوايل دهه 1960سبب گشت تا كشور هاي صادر كننده نفت جهان سوم براي چندين دهه با اتكا به قدرت سازماندهي شده خود از نقش موثرتري نسبت به گذشته بر خوردار شوند .با فرو پاشي نظام دو قطبي جهاني وحذف فشار هاي ناشي از اين نظام وعدم استقرار نظامي جانشين ، انتظار مي رفت تا اعضاي سازمان اوپك با اتكا به قدرت توليد نفت خود ، برخورداري از ذخاير عمده انرژي جهان ونياز روز افزون جوامع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به اصلي ترين حامل انرژي جهان ، به وزنه هاي سياسي قابل توجهي در نظام بين الملل تبديل شوند.

هدف از اين رساله بررسي جايگاه سازمان اوپك در دوران گذار نظم نوين جهاني مي باشد . نتايج تحقيقات انجام يافته نشان دهنده عدم بهبود جايگاه اين سازمان در عرصه بين الملل در مقطع مذكور مي باشد . بررسي مجموعه عوامل برو ن سازماني ودرون سازماني موثر بر عملكرد سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني از عمده مباحثي است كه دراين پژوهش به آن پرداخته شده است.