تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/8/83

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : خسرو دهقاني

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

ناکار آمدي احزاب سياسي در ايران (1320 تا کنون)

چكيده

اين تزدر پي آن است تا مسئله ناکارآمدي احزاب سياسي در ايران را از سال 1320 تاکنون با استفاده از شيوه هاي توصيفي جهت تعاريف بکاررفته در تز و شيوه تحليلي جهت تبيين رابطه ناکارآمدي احزاب با دولت رانتيز، فرهنگ سياسي و توده ها و نخبگان و ضعف ساختاري احزاب و شيوه تاريخي جهت ذکر نمونه هاي تاريخي، بررسي نمايد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ماهيت دولت رانتير در ايران، ضعف فرهنگ سياسي نخبگان سياسي و توده ها و ضعف ساختار احزاب سياسي از عوامل مهم ضعف و ناکارآمدي احزاب سياسي در ايران بوده است.

باتوجه به اطلاعات بدست آمده، پيشنهاد مي شود زمينه هاي لازم جهت نيل به اقتصاد صنعتي و دورشدن از ماهيت رانتير بودن دولت و پويايي تشکلهاي جامعه مدني فراهم آيد تا احزاب سياسي در ايران بتواند ضمن انجام کارويژه هاي اصلي و فرعي خود، از کارآمدي بيشتري برخوردار باشند.