تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/7/80

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : فرزاد حسيني فولادي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيچ

شومپتزو و دموكراسي

چكيده

يكي از دانشمنداني كه نظامي جهت تصميم گيريهاي عمومـــي و اداره امور جامعه ارا ئه كرده و آن را نظامي دموكراتيك ناميده است ،ژوزف شومپتر اقتصاددان اتريشي الاصل آمريكايي است . وي نشـــــــانه هاي دموكراتيك بودن روش خويش را انتخابات و رقابت معرفي نموده اســـــت اما با بررسي دقيق تئوري شومپتر در اين ارتباط مي توان دريافت كه اطلاق صفت دموكراتيك بر روش پيشـــــــــنهادي وي نادرست مي باشــــد، زيرا اولآ :عنصر ذاتي دموكراسي كه عبارت از مشاركت واقعي اعضاء جامعه در فرآيند تصميم گيريهاي عمومي وهمچنين اداره امور جامعـــــــــــه مي باشد دراين روش مور د بي توجهي و حتي انكارقرار گرفته است .ثانيآ:دوعنصر فرعي دمو كراسي يعني انتخابات و رقابت كه به دليل شرايط و اوضاع و احوال بر دموكراسي عارض شده اند نيز در روش پيشنهادي شومپتر كاملآمخدوش ومورد ايراد مي باشند. حال اگر نظريه شومپتر را نتوان دموكراتيك ناميد ، پس دموكراسي چيست و نظام دموكراتيك كدام است؟

درپاسخ به پرسش فوق بايد گفت : دموكراسي عبارت است از گونه اي نظام تصميم گيري درباره مسائل عمومي واداره امور جامعه كه درآن،مردم به ميزاني كه واقعيات موجود درهرجامعه اجازه مي دهند،مشاركت واقعي دارند. هر جامعه داراي شرايط جغرافيايي،جمعيتي ،فرهنگي اقتصادي واجتماعي خاصي است كه مسائل بخصوصي را برآن جامعه تحميل مي كندواين مسائل مي تواننددرگزينش نظام تصـــــميم گيري واداره امورجامعه كه مناسب آن جامعه است ،مؤثر باشند . امادرهر حال براي آنكه يك نظريه سياسي بتواندصفت دموكراتيك برخودبگذارد،بايداصل ذاتي دموكراسي يعني مشاركت واقعي مردم درفرآيند تصميم گيريهاي عمومي و همچنين اداره امور جامعه را به گونه اي در خود جاي داده باشد.