تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/7/80

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي

نام و نام خانوادگي : زهره رهبري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

بررسي گرايش‌هاي راديكالي پسامدرن در جنبش اجتماعي زنان در غرب

چكيده

«فمينيسم» به عنوان يك جنبش اجتماعي در دهة 1840 در غرب آغاز شد و هنوز يكي از مهم‌ترين جنبش‌هاي اجتماعي جهان محسوب مي‌شود. اين جنبش تاكنون سه موج را پشت سرگذاشته است. جريان راديكالي يكي از دو جريان اصلي در موج دوم اين جنبش – متعلق به دهة 70 است. اين جريان متكي بر آرمانهاي راديكال و كم و بيش چپگرايانه‌اي بود كه در عين حال با جريان اصلي چپ تفاوت بسيار داشت، زيرا بر رهايي فردي، ضديت با هر نوع اقتدارگرايي، آزادي در تجربه و بيان احساسات و نيل به فرديت كامل تأكيد داشت. فمينيسم راديكال لزوم ايجاد دگرگوني‌هاي بنيادي در همة عرصه‌هاي حيات خصوصي و عمومي را مطرح مي‌كرد و معتقد بود كه هيچ حوزه‌اي از جامعه از تبيين مردانه بر كنار نيست و در نتيجه بايد در هر جنبه‌اي از زندگي زنان كه هم اكنون طبيعي تلقي مي‌شود ترديد كرد. گر چه فمينيسم موج دوم و به تبع آن فمينيسم راديكال در ايجاد تغييرات در نهادها و قوانين تا حد زيادي توفيق يافت، اما ويژگي جدايي طلبانة آن، موجب ظهور تعارضهاي دروني، رشد جنبش‌هاي ضد فمينيستي و نامساعد شدن نسبي فضاي گفتماني در دهة هفتاد گرديد و ناگزير يك دوره كوتاه تعليق را براي جنبش رقم زد. موج سوم فمينيسم كه عمدتا“ به عنوان فمينيسم پست مدرن مشخص مي‌شود از دهة هشتاد شكل گرفت و همچنان تداوم دارد. اين جريان محصول تحولات ساختاري، اقتصادي، سياسي و گفتماني اخير است، ويژگي‌هاي آن عبارتند از: به رسميت شناختن تفاوتها ميان «زنان»، گسترش جنبش‌هاي كوچك محلي و خاص، گرايش به سمت فعاليتهاي آكادميك و توليد نظري، تأكيد بر مبارزات گفتماني و كاهش فعاليت در حوزه‌هاي غير نهادينه.