تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/80

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر اکبر غفوري

نام و نام خانوادگي : محمدحسين دهقاني اشکذري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

علل موفقيت امام خميني (ره) در تأسيس و اداره جمهوري اسلامي

چكيده

بدون ترديد موفقيت امام خميني در تأسيس و ادارة جمهوري اسلامي در طول تاريخ – چه تاريخ سياسي ايران و چه در تاريخ تشيع و اسلام – بي نظير است.

تأثير اين كار بزرگ، تحول عظيمي است كه هم در سرنوشت ما و هم به نحوي در جغرافياي سياسي روزگار و انديشه و افكار مسلمانان ايجاد شده است. آن هم در موقعيتي كه از يك سو تفكر عمومي دولتها بر اين اساس قرار داردكه دين نبايد در زندگي اجتماعي دخالت كند و از سوي ديگر بشر خاطرة خوشي از حكومتهاي ديني - به استثناي حكومت معصومين (عليهم السلام) - نداشته است.

نگاهي گذرا به اهداف انقلاب اسلامي، مبين اين نكته است كه جمهوري اسلامي ايران حاصل استقلال طلبي، آزادي خواهي، اسلام خواهي و عدالت خواهي مي باشد. در طول تاريخ افراد بيشماري بوده‌اند كه هر يك از اين آرمانها و اهداف را دنبال مي كرده اند، اما ويژگي مبارزات و آرمانهاي امام خميني (ره) متكي بر حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش يا به عبارت روشن تر مردم سالاري بود كه همچون بند تسبيح، اهداف انقلاب را به هم متصل مي كند.

انديشه ناب امام راحل نشأت گرفته از نص صريح قرآن مجيد و باور و عمل به اين آيه شريفه بود كه خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند.

اين تحقيق بطور گسترده و عميق به تبيين تحقق مردم سالاري توسط امام خميني (ره) مي‌پردازد كه با طرح جمهوري اسلامي براي اولين بار در عصر غيبت موفق به تأسيس و اداره جمهوري اسلامي در ايران گرديد و جهت اثبات آن به بررسي اهداف انقلاب از ديدگاه ايشان به عنوان ايدئولوگ و معمار انقلاب خواهد پرداخت.