تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/80

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر حسين هرسيچ

نام و نام خانوادگي : عبدالرضا ياري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

رابطه فرهنگ سياسي و توسعه نيافتگي سياسي در ايران (57-1332) برمبناي نظرية آلموند

چكيده

در بررسي توسعه و توسعه نيافتگي سياسي ، علل و عوامل مختلفي نقش دارند بي ترديد در ميان همه عوامل ، آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار است ، فرهنگ و نگرش سياسي شهروندان است . در اين تحقيق با استفاده از ديدگاههاي گابريل آلموند در مورد فرهنگ سيـاسـي و تـوسعه سيـاسـي ، به ارزيـابـي آن در مورد جامعه ايران در سالهاي 57-1332 پرداخته مي شود. بر اين اساس فرهنگ سياسي در چهار سطح مورد مطالعه قرار مي گيرد.

در سطح كلان به مسايلي همچون مشروعيت ، هويت ملي ، ساخت قدرت سياسي و ايدئولوژي سياسي در سالهاي مورد نظر اشاره شده است و نگرش نخبگان سياسي حاكم و توده مردم نسبت به اين موضوعات بررسي شده است . در سطح درونداد (فرايند تصميم گيري) به بررسي ساختارها و نقشهايي همچون احزاب سياسي و نخبگان سياستگذار پرداخته مي شود . در اين سطح جهت گيري توده مردم نسبت به احزاب سياسي و همچنين نقش نخبگان سياستگذار در توسعه سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد . در سطح برونداد (روند اجراي تصميم) به عملكردهاي نظام سياسي اشاره مي شود . علاوه بر اين ساختار بوروكراسي كه عهده دار اجراي تصميمات نظام سياسي است ، موضوع جهت گيري سياسي افراد قرار مي گيرد.

نهايتاً در سطح فردي ، به علل و عواملي كه در گسترش نوگرايي فرهنگ سياسي نقش دارند اشاره شده است در اين زمينه به تأثير آموزش و وسايل ارتباط جمعي در سالهاي مورد نظر بر نگرش سياسي مردم پرداخته شده است.