تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي عطاران سعدآباد

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

تاريخ دفاع : 25/7/86

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سعيد وثوقي

تجزيه و تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي

چكيده

ايران موزاييكي است از قوميتها،‌ مذاهب و زبانهاي مختلف .در تاريخ معاصر ايران يعني از روي كار آمدن دولت ملي مدرن تا انقلاب اسلامي در مقاطعي ما با شكل گيري حركتهاي تجزيه طلبانه مواجه مي شويم ، نقطه تمركز اين پ‍‍‍ژوهش بر تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با ضعف حكومت مركزي و نابساماني ناشي از فروريختن نظام پادشاهي در مناطقي از كشور حركتهاي در جهت دستيابي به خودمختاري و نهايتا تجزيه طلبي شكل گرفت كه حلقه آغازين آن در كردستان بود. گروههاي تجزيه طلب كرد كه تا قبل از انقلاب دوره ركود را طي ميكردند با استفاده از فرصت بوجود آمده شروع به تجديد مطالبات گذشته از نظام نو پا كردند. در خوزستان نيز گروهاي تجزيه طلب با استفاده از وضع موجود و در سايه حمايت رژيم بعث در عراق خواسته هاي جدايي طلبانه را تكرار كردند.

از نظر اين پژوهش عوامل اصلي بروز اين حركتها در دو دسته كلي جاي ميگيرند . عوامل داخلي و خارجي . نتيجه بررسيهاي اين پژوهش مويد اين مطلب است كه در سالهاي اوليه انقلاب به دليل ضعف حكومت مركزي و تعدد مراكز تصميم گيري و از طرف ديگر وجود گروهها و نخبگان سرخورده از نظام پيشين كه سابقه فعاليت تجزيه طلبي نيز داشتند و در نهايت حمايت رژيم بعث از اين گروهها سبب ساز شكل گيري مجدد اين حركتها در اين مناطق شده است . در اين پژوهش هدف اين بوده تا رابطه بين ضعف و ناكار آمدي نظام سياسي ،حكومت مركزي و همچنين ضعف هويت ملي را در ارتباط با شكل گيري حركتهاي تجزيه طلبانه بررسي كنيم از طرف ديگر نيز نقش عمل خارجي را در بروز اين حركتها مشخص سازيم.

كليدواژه‌ها: تجزيه طلبي، هويت، ناسيوناليسم، قوميت.