تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهنام ملايي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عبداله خاني

تاريخ دفاع : 24/7/86

رشته و گرايش : حسابداري

استاد مشاور : دکتر ناصر ايزدي نيا

رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

چكيده

از ديدگاه اقتصادي معمولاً فرض مي شود افراد، از جمله مشارکت کنندگان در بازار سرمايه، به دنبال بالا بردن سطح رفاه خويش و كسب منفعت بيشتر باشند. بنابراين، منطقي خواهد بود تا سرمايه گذاران مذکور در پي فرصت هاي سرمايه گذاري باشند كه داراي حداكثر بازده و حداقل ريسك باشد. در نتيجه، سرمايه گذاران نيازمند ابزاري خواهند بود تا از طريق آن بتوانند ريسك و بازده هر سرمايه گذاري را پيش بيني نموده و برمبناي آن، عاقلانه تصميم گيري نمايند. از جمله متداول ترين مدل هاي نظري كه جهت پيش بيني بازده اوراق بهادار به كار گرفته مي شود، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي است كه جهت به كارگيري آن در فرآيند تصميم گيري، ابتدا لازم است متغير اصلي مدل مذكور، يعني ريسك سيستماتيك، تعيين شود. بنابراين، در اين راستا سرمايه گذاران به فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك توجه خاصي خواهند داشت.

در حال حاضر، يك راه كار جهت برآورد ريسك سيستماتيك استفاده از اطلاعات بازار(قيمت و بازده سهام) است، ولي چنانچه در مواردي امكان دسترسي به اطلاعات بازار وجود نداشته باشد، به عنوان نمونه، در زماني كه سهام براي اولين بار در بورس عرضه مي شود و يا براي شرکت هاي خارج از بورس، در اين صورت، چگونه بايستي ريسك سيستماتيك سهام پيش بيني شود؟ از جمله راه كاره جهت پيش بيني ريسك سيستماتيك مي تواند استفاده از اطلاعات حسابداري باشد. براي نيل به اين هدف، ابتدا بايد تعيين نمود که آيا بين اطلاعات مذکور با ريسك سيستماتيك رابطه اي وجود دارد يا خير؟ براين اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسي اين موضوع بوده كه آيا بين اطلاعات حسابداري، به خصوص اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك رابطه اي وجود دارد يا خير؟ و اگر رابطه وجود دارد، كدام يك از اطلاعات مذكور داراي توانايي بيشتري در پيش بيني ريسك سيستماتيك است؟

پژوهش حاضر تحقيقي كاربردي و از نوع تحقيقات ميداني-همبستگي است كه در آن ارتباط بين اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك و توانايي هر يك از اين اطلاعات در پيش بيني ريسك سيستماتيك به کمک 2 فرضيه اصلي و 2 فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس نتايج تحقيق، هر دو نوع اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي در دوره زماني 1378 إلي 1384 با ريسك سيستماتيك داراي رابطه معني دار بوده و درنتيجه مي توان از اطلاعات مذكور جهت پيش بيني ريسك سيستماتيك استفاده نمود. همچنين، نتايج مذکور نشان دهنده محتواي افزاينده اطلاعات مربوط به سود حسابداري نسبت به جريان وجوه نقد عملياتي در فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك است و بنابراين، در زمان تصميم گيري، اطلاعات سود حسابداري نسبت به جريان وجوه نقد عملياتي مي تواند داراي اولويت باشد.

واژه هاي كليدي: بتاي سود حسابداري، بتاي جريان وجوه نقد عملياتي، سود حسابداري، جريان وجوه نقد عملياتي، ريسك سيستماتيك