تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد مجتبي ميرآقايي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدحسين مشرف جوادي

تاريخ دفاع : 7/7/86

رشته و گرايش : مديريت بازرگاني- تحول سازماني

استاد مشاور : دکتر آرش شاهين

بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني (مطالعه موردي: شرکت گاز اصفهان در سال 86-85)

چكيده

با بررسي ادبيات تحقيق دو نوع رويکرد به توانمندسازي وجود دارد: رويکرد اول يا " رويکرد مکانيکي " توانمندسازي را مترادف با تفويض قدرت تصميم گيري به رده هاي پايين تر سازمان مي داند. رويکرد دوم يا " رويکرد ارگانيکي " توانمندسازي را مفهومي چند وجهي مي داند که به عنوان فرآيند افزايش انگيزش دروني کارکنان در انجام وظايف محوله تعريف مي کنند، و آن شامل پنج بعد شايستگي، مؤثر بودن، معني دار بودن، خودمختاري و اعتماد در شغل مي شود. به طور كلي برخي از عوامل مربوط به شرايط سازماني که لازمه توانمندي کارکنان مي باشد، و در تدوين اين تحقيق به بررسي آن ها پرداخته شده است شامل: داشتن اهداف روشن، ساختار سازماني، ارزيابي عملکرد، نظام پاداش دهي، دسترسي کارکنان به منابع و رشد حرفه اي کارکنان مي باشد. هدف از انجام تحقيق، بررسي ميزان توانايي کارکنان بر اساس ابعاد توانمندسازي و رابطه هر يک از فاکتورهاي سازماني با سطح توانمندي کارکنان مي باشد.

پژوهش حاضر به دليل ماهيت موضوع، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. کليه کارکنان رسمي شرکت گاز شهرستان اصفهان در سال 1386-1385 که شامل 372 نفر بودند، جامعه آماري را تشکيل داده اند که به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي 117 نفر در مطالعه شرکت داده شده اند. براي اندازه گيري متغير ها از پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر و ميشرا و پرسشنامه شرايط سازماني وتن و کمرون استفاده شده است. روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيري محاسبه و براي تحليل اطلاعات از روش هاي t تک گروهي، ضريب همبستگي، و در بخش يافته هاي جانبي تحقيق از روش هاي t مستقل و تحليل واريانس ANOVA بهره گيري به عمل آمد.

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که: سطح توانمندي کارکنان از بعد شايستگي، مؤثر بودن، معني دار بودن و خودمختاري در حد مطلوبي مي باشد ولي از بعد اعتماد در حد مطلوبي نمي باشد. همچنين در مورد رابطه فاکتور هاي سازماني با سطح توانمندي کارکنان، يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که، بين ميزان توانمندي و فاکتور هاي داشتن اهداف روشن، نظام ارزيابي عملکرد، نظام پاداش دهي، آموزش و دسترسي کارکنان به منابع رابطه معنادار و مستقيم، و با فاکتور ساختار سازماني رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. و در بخش يافته هاي جانبي تحقيق، يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که: بين احساس شايستگي کارکنان از بعد جنسيت، بين احساس خودمختاري کارکنان از بعد سابقه خدمت و بين احساس خودمختاري و اعتماد کارکنان از بعد سن تفاوت وجود دارد و همچنين بين احساس توانمندي کارکنان بر اساس پنج فاکتور توانمندسازي از بعد تحصيلات تفاوت وجود ندارد.

کليد واژه ها: توانمندسازي، مؤثر بودن، معني دار بودن، شايستگي، خودمختاري، اعتماد و عوامل سازماني.