تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهاره پورافكاري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود كتابي

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : دكتر متين کزاک

بررسي تطبيقي توسعه ي توريسم فرهنگي در ايران و ترکيه

چكيده

صنعت توريست به يكي از بزرگترين صنايع در جهان تبديل شده است و به طوريكه در سال 2000 بزرگترين سهم استخدامي را در جهان به خود اختصاص داده است. در اين رساله سعي شده است توانمنديهاي صنعت توريسم ايران با توانمنديهاي صنعت توريست در تركيه در زمينه‌هاي توريسم فرهنگي بررسي و مقايسه شود. علت انتخاب تركيه براي تطبيق و مقايسه وجود دو علت بوده است. 1- نزديكي هاي جغرافيايي و همسان بودن منابع 2- تشابهات فرهنگي دوكشور.

هدف اصلي اين تحقيق بررسي و ارزيابي عوامل افزوينده و كاهنده موثر در توسعه توريسم فرهنگي در ايران وتركيه بوده است و براي تحقق اين هدف با تاكيد بر تعريف توريسم فرهنگي سعي شده است تك تك اجزاء تشكيل دهنده شاخه توريسم فرهنگي در دو كشور بررسي و مقايسه گردد.

اين تحقيق از نوع كيفي و توصيفي و اطلاعات از طريق روش مصاحبه و كتابخانه‌اي و اسنادي گردآوري شده است.

نتايج بدست آمده در اين تحقيق بيانگر ضعف در مديريت و سازماندهي در صنعت توريسم فرهنگي ايران در مقايسه با تركيه بوده است كه به طور كامل در ساله بحث گرديده است.

واژگان کليدي: توريسم فرهنگي، توسعه ي پايدار، توريست.