تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : گلناز معتمدي مسعوديه

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود كتابي

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : دكتر سارمنتو

رويدادها و توريسم بين الملل در جزيره کيش

چكيده

هدف اين تحقيق بررسي تاثير رويدادها بر افزايش جذب توريسم بين الملل درجزيره کيش مي باشد. اين تحقيق به وضوح وروشني توصيف مي کند که چگونه رويدادها مي توانند به عنوان پديده مناسب بر افزايش جذب توريست بين الملل در جزيره کيش تاثير بگذارند. اين تحقيق از نوع کيفي وازنوع توصيفي مي باشد. داده ها از طريق آرشيوهاي اطلاعاتي و مصاحبه جمع آوري شدند سه گروه مشخص در مصاحبه هاي اين تحقيق حضور داشتند.

نقش برنامه ريزي استراتژيک در برگزاري اين رويدادها با کمک ادبيات موضوع به خوبي شرح داده شده است. همچنين چندين استراتژي و چهارچوب که بايد دراين برنامه ريزي ها مورد توجه قرارگيرد مورد بررسي واقع شده است.

با انجام اين تحقيق تعدادي داده هاي اصلي به دست آمده است. اين جزيره عليرغم برگزاري نمايشگاه ها و کنفراس هاي بين المللي در جذب توريسم بين المللي موفق نبوده است. هدف ازبرگزاري ضمن رويدادهاي جذب توريسم بين الملل نبوده است. يک برنامه توريسم کلي در جزيره کيش در سازمان منطقه آزادکيش تعبيه شده است ولي برنامه هدفمند و اختصاصي توريسم رويدادي در اين جزيره وجود ندارد.

بر طبق بررسي هاي انجام شده برنامه ريزي سيستمستيک و سينرجستيک مي تواند براي جزيره کيش بهترين نوع برنامه ريزي توريسم رويدادي باشد.

واژه هاي کليدي: توريسم رويدادي، توريسم بين الملل، توريست.