تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهره اسماعيل زاده

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دكتر سيد جواد امام جمعه زاده

تأثير اشغال عراق توسط آمريكا بر تروريسم داخلي (2006-2003)

چكيده

حمله­ي آمريکا به عراق بر موج خشونت­هاي داخلي در اين کشور دامن زد. اگرچه آمريکا يکي از مهم­ترين دلايل خود را از اين حمله ، مبارزه با گسترش تروريسم اعلام کرده بود اما فروپاشي ديکتاتوري صدام حسين نه تنها صلح و امنيت را براي اين کشور به ارمغان نياورد بلکه آن را بيش از پيش در کام خشونت فرو برد.

پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسي تاًثير اشغال عراق توسط آمريکا بر تروريسم داخلي، به ريشه­يابي علل خشونت و ترور در اين کشور با استفاده از تئوري­هاي موجود در باب تروريسم بپردازد.

نوع پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي است. به­طوري­که در ابتدا به توصيف فعاليت­هاي تروريستي در عراق دوران حکومت صدام حسين و دوران پس از آن­ مي­پردازد و سپس با استفاده از روش تحليلي و با تکيه بر تئوري­هاي موجود در باب تروريسم به بررسي ريشه­هاي خشونت و ترور در اين كشور خواهد پرداخت.

يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد که سقوط ديکتاتوري صدام حسين و به دنبال آن اشغال عراق، منجر به تشديد فعاليت­هاي تروريستي در اين کشور شده است. بنابراين ريشه­هاي خشونت و ترور در عراق را نمي­توان با نوع رژيم سياسي آن پيوند زد بلکه عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگي، محروميت­هاي سياسي- اقتصادي و ... در ظهور فعاليت­هاي تروريستي در اين کشور موثر بوده­اند.

واژگان کليدي: تروريسم، اشغال عراق، محروميت نسبي، برخورد تمدن­ها، تئوري بازضرب