تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ولي اله صمدي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد عباس هاشمي

تاريخ دفاع : 31/6/87

رشته و گرايش : حسابداري

استاد مشاور : دکتر عبداله خاني

تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده

بسياري از محققان اعتقاد دارند سرمايه­گذاران علاقه­مند به سرمايه­گذاري در شرکت­هايي هستند که سود همواري را گزارش مي­کنند. هموارسازي سود، يکي از روش­هايي است که مديريت با استفاده از آن سعي مي­کند نوسان هاي سود را از بين ببرد و يا دست کم کاهش دهد. اهداف و انگيزه­هاي مديريت از هموارسازي سود متنوع است. اما مي­توان آن اهداف و انگيزه­ها را در دو طبقه­ي کلي قرار داد. بدين ترتيب مي­توان گفت هدف مديريت از هموارسازي سود، يا افزايش محتواي اطلاعاتي سود است و يا تحريف سود. تحقيق حاضر بر آن است تا به اين سوال پاسخ دهد که آيا هموارسازي سود، سود را تحريف مي­کند و يا منجر به بهبود محتواي اطلاعاتي سود دوره­هاي گذشته و جاري، جهت پيش­بيني سودهاي آتي، جريان وجه نقد ناشي از فعاليت­هاي عملياتي آتي و اقلام تعهدي آتي مي­شود.

به منظور پاسخ­گويي به سوال مطرح شده، سه فرضيه تدوين و جهت آزمون آن فرضيه­ها، نمونه­اي از بين شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. درجه­ي هموارسازي سود از طريق محاسبه­ي ضريب همبستگي منفي بين تغييرات اقلام تعهدي اختياري و تغييرات سود قبل از اقلام تعهدي اختياري به دست آمد. اقلام تعهدي اختياري با استفاده از نسخه­ي مقطعي مدل تعديل شده­ي جونز براي سال­هاي 1382 - 1376 برآورد شد. با استفاده از روش کولينز و همکاران، مدل­هاي اوليه و توسعه يافته جهت آزمون و پاسخگويي به فرضيه­هاي تحقيق، تخمين زده شد. به منظور تخمين مدل­هاي مذکور، ازاطلاعات مالي سال­هاي 1385-1379 واحدهاي تجاري استفاده شد.

نتايج حاصل از آزمون فرضيه­هاي تحقيق نشان مي­دهد هموارسازي سود، توانايي سودهاي گذشته و جاري را در پيش­بيني سود و جريانهاي نقدي عملياتي آتي، افزايش مي­دهد در حالي که توانايي مذکور در پيش­بيني اقلام تعهدي آتي از طريق هموارسازي سود افزايش نمي­يابد.

واژه هاي کليدي: هموارسازي سود، محتواي اطلاعاتي سود، اقلام تعهدي.