تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نوردين اكبري حسين آبادي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر علي سعيدي ولاشاني

تاريخ دفاع : 25/6/87

رشته و گرايش : حسابداري

استاد مشاور : دکتر ناصر ايزدي نيا

اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده

در اين پژوهش با عنايت به سطح بالاي تورم در کشور معياري تعديل شده­ از ارزش افزوده اقتصادي از بابت آثار تورمي ارائه شده است. در تحقيق حاضر در پي بررسي اين ادعا هستيم که ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادي اسمي اندازه­گيري بهتري از عملکرد شرکت بر مبناي بازده سهام، قيمت سهام و جريان­هاي نقدي عملياتي آتي ارائه مي­دهد. براي بررسي اين موضوع سه فرضيه تدوين و نمونه­اي از بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران انتخاب شد. سپس به منظور آزمون هر يک از فرضيه­هاي مطرح شده دو مدل اقتصاد سنجي رقيب برآورد گرديد که در يکي ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و در ديگري ارزش افزوده اقتصادي اسمي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد. جهت انتخاب مدل برتر از آماره z وونگ استفاده شده است.

نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد که ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده براي ارزيابي عملکرد شرکت­ها بر مبناي بازده سهام، بر ارزش افزوده اقتصادي اسمي برتري ندارد. در رابطه با ارزيابي عملکرد شرکت بر اساس قيمت سهام، فقط در سطح سه صنعت کاني و سيمان، فلزات اساسي و محصولات فلزي و صنعت دارويي و شيميايي برتري ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده به چشم مي­خورد. همچنين به غير از صنعت فلزات اساسي و محصولات فلزي نتايج اين تحقيق نشان نمي­دهد که ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده به منظور ارزيابي عملکرد شرکت بر مبناي جريان­هاي نقدي عملياتي بر ارزش افزوده اقتصادي اسمي برتري داشته باشد. به طور کلي نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر بيانگر آن است که در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برتري ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده به منظور ارزيابي عملکرد شرکت (بر مبناي بازده سهام، قيمت سهام و جريان­هاي نقدي عملياتي) بر ارزش افزوده اقتصادي اسمي مبهم است.

واژه­هاي کليدي: ارزش افزوده اقتصادي اسمي، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده، تورم، عملکرد، سرمايه به کار رفته، هزينه سرمايه.