تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي شهبازي پور

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر بهرام رنجبريان

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

امکان سنجي اجراي مديريت کيفيت جامع در صنعت گردشگري با بررسي موردي هتلهاي اصفهان

چكيده

مديريت کيفيت جامع (TQM) فلسفه مديريتي است که در جستجوي يکپارچه کردن عملکردهاي سازماني در جهت تمرکز بر نيازهاي مشتري و اهداف سازماني مي‏باشد.واضح و روشن است که سازمانهابه اتخاذ کردن يک فرايند مديريت کيفيت جامع و فاکتورهاي کليدي موفقيت آن در جهت برتري تجاري نياز دارند مديريت کيفيت جامع در صنعت گردشگري و هتلداري مورد توجه قرار گرفته است و اين سيستم مديريتي همکاري و تعاون و وفاداري پرسنل در دنباله روي از اهداف جمعي از طريق آموزش و اختيار دادن و ارتباط بوسيله پرسنل با رده‏هاي ديگر به کار گرفته مي‏شود.

اين تحقيق در مورد فاکتورهاي کليدي موفقيت (CSFS) در ارتباط با اجراي موفق مديريت کيفيت جامع (TQM) در صنعت هتلداري با بررسي موردي هتلهاي سه و چهار و پنج ستاره در اصفهان مي‏باشد.در اين پايان نامه يک روش جديد بوسيله معرفي يک ليست جامع از فاکتورهاي کليدي موفقيت مديريت کيفيت جامع پيشنهاد مي‏شود براي اين منظور متون مختلف با توجه به ارتباط آنها با قسمتهاي مختلف روش تحقيق مرور و دسته‏بندي شده است. روش تحقيق پيشنهاد شده در هتلهاي عباسي و سفيد و اصفهان آزموده شده و داده‏ها از پرسشنامة تنظيم شده و آناليز آماري جمع آوري شده و سؤالهاي تحقيق که به سه بخش تقسيم شده که به طور مؤثر پاسخ داده شده است تحليلهاي ارائه شده در اين تحقيق شامل تحليل در اجرا توسط هتلها و مقايسة هتلها با يکديگر و تحليل همبستگي مي‏باشد.

نتايج بر اين دلالت دارند که روش تحقيق جديد ارائه شده را براي هتلها از جمله هتل عباسي هتل سفير و هتل اصفهان بکار برده و پيشنهادات و توصيه‏هايي به آنها ارائه شده است بعضي از محدوديتهاي اصلي تحقيق را مي‏توان زمان بر بودن جمع آوري داده‏ها از سه هتل مذکور و تحليل اين داده‏ها و همينطور عدم عموميت در کاربرد آنها نام برد.