تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ميترا محمودي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود كتابي- دکتر متين کزاک

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

نگرشي نوين به نقش توريسم در رشد و شكوفائي اقتصادي كشورهاي جهان سوم

چكيده

از صنعت گردشگري هميشه بعنوان عاملي براي رشد و شكوفايي اقتصادي يك كشور ياد شده است. بررسي تحقيقات و پژوهشهاي كه در گذشته و زمان حال در مورد توريسم و نقش آن در شكوفايي اقتصادي يك كشور صورت گرفته است‏، خاطر نشان مي‌سازد، كه اين باور كه كردشگري عاملي موثر در شكوفائي اقتصادي يك كشور است بدون پايه و اساس علمي و تئوريك پذيرفته شده است .در اين تحقيق، توريسم با توجه به تئوري‌هاي رشد و توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و عواملي كه به عنوان شاخص‌هاي موثر و بازدارنده مانع مي‌شوند كه توريسم نقش موثري در شكوفائي اقتصادي كشور ايفا كند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.

نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص مي‌كند، كه هر چه دو كشور از لحاظ وضعيت اقتصادي فاصله جغرافيايي و تشبهات اجتماعي - فرهنگي به هم نزديكتر باشند فعاليت‌هاي توريستي و مبادله گردشگر ميان آنها قويتر و موثرتر است.

از آن جهت كه حوزه تحقيقاتي اين پژوهش كشورهاي جهان سوم هستند، اطلاعات گردآوري شده بيانگر اين واقعيت است كه صنعت گردشگري مي‌تواند عاملي موثر براي رشد و شكوفايي اقتصادي كشورهاي جهان سوم باشد، در صورتي كه اين كشورها در مجاورت كشورهايي با صنعت گردشگري فعال باشند و نيز از لحاظ وضعيت اقتصادي، تشبهات فرهنگي مانند زبان و مذهب، با آن كشورها نزديكي داشته باشند.

واژه‌هاي كليدي: توريسم، رشد و توسعه، رشد و توسعه اقتصادي، تئوري هاي رشد و توسعه اقتصادي، كشورهاي جهان سوم.