تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سحرناز اميرطهماسب

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر بهرام رنجبريان- دکتر متين کزاک

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

گونه شناسي توريست هاي خارجي بازديد کننده ايران

چكيده

گردشگري و گردشگربه صورت اركان اصلي جوامع امروزي درآمده اند.برنامه ريزي و ساختار شهرها غالبآ به سمت جذب هرچه بيشتر گردشگر و سرمايه گذاري در اين صنعت است. با رشد روز افزون صنعت جهانگردي، متوليان اين صنعت بايد برنامه ريزي هاي لازم جهت توسعه و ساخت تسهيلات جديد و بهتر ،همچنين برنامه هاي تعيين شده براي سرگرمي و پذيرايي گردشگران مهيا سازند؛ تا بتوانند نهايت استفاده از اين صنعت را ببرند. بنابراين، هدف اين پايان نامه، سنجش هر چه بيشتر انگيزه ، شخصيت ، دلايل و الگوهاي گردشگران خارجي بازديد كننده ايران، با تمركز برگردشگراني كه در هتل هاي تهران اقامت داشته اند، بوده است؛ تا اين اطلاعات به منظور برنامه ريزي مؤثرو سازمان يافته جهت توسعه كارآمد اين صنعت در اختيارمديران، برنامه ريزان و مسُولين صنعت جهانگردي قرار بگيرد.

تا به حال پژوهشهاي گسترده اي در رابطه با انتخاب مقصد، شخصيت و گونه شناسي گردشگران انجام شده و ثابت شده كه رابطة بسيار نزديكي بين شخصيت گردشگر و انگيزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در اين زمينه تحقيقاتي هم در ايران انجام شده است، ولي نه به اين تفسير و عنوان. كمبود يك تحقيق هدفمند و مؤثر در اين زمينه در ايران، انگيزه اصلي از انجام اين پايان نامه است.

در اين تحقيق، كليه گردشگراني كه بين شهريور تا آذر سال 1386به كشور ايران مسافرت كرده اند شامل جامعه پژوهش مي باشند. از سويي در تحقيق حاضر بروي جامعه اي از گردشگران تآكيد گشته كه در طي اين مدت در هتلهاي شهر تهران اقامت داشته اند. به دليل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقيم در آنها طي ماههاي شهريور تا آذر 1386 از مفروضات روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بهره مند شده ايم. از اين رو بين هتلهاي موجود در شهر تهران در مرحله اول 10 هتل را به صورت تصادفي انتخاب نموده سپس از بين گردشگران مقيم در هر هتل در مرحله دوم 10 نفر به قيد قرعه انتخاب شده اند. در نتيجه جامعه آماري متشكل از 100 نفر نمونه جمع آوري شد.

در اين تحقيق به منظور ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي گردشگران كه به كشور ايران مسافرت نموده اند ، همچنين تععين انگيزه هاي هر يك از آنها نسبت به گردشگري در كشور ايران از پرسشنامه استفاده به عمل آمده است. پرسشنامه مذكورداراي دو بخش مجزا بوده . 8 سؤال بخش اول بر گرفته از تست شخصيت مسافرتي معروف پروفسور پلاگ است كه ويژگي هاي شخصيتي افراد گردشگر را ملاحظه نموده است . بخش دوم اين پرسشنامه شامل تعيين انگيزه هاي گردشگران از سفر به كشور ايران مي باشد كه 14 انگيزة متفاوت را از طريق 14 سؤال استخراج نموده و ساختة پژوهشگر است.

نتايج اين پايان نامه حاكي از آن است كه شخصيت مسافرتي گردشگران بازديد كننده از ايران غالباْ، با شخصيت ماجراجو است. همانطور كه در فصل سوم در تعريف آمده است ،از ويژگيهاي اين گروه مي توان به " حادثه جو، اعتماد به نفس، كنجكاو،برون گرا و داراي درآمد بالا " اشاره كرد. علاوه بر اين ، در اين تحقيق14 انگيزه از مسافرت بررسي و ارتباط هر يك از آنها با دو گروه شخصيتي مذكور مورد مطالعه قرار گرفت. از ديگر نتايج اين تحقيق يافتن تفاوت معني دار بين جنسيت در رابطه با بعضي انگيزه بوده است. گذشته از اين ، ارتباط بين گروههاي سني و انگيزه ها نيز مورد بررسي قرار گرفت ؛ كه در جدول 4-27 گردآوري شده است.

واژه هاي کليدي: گونه شناسي، توريست خارجي، روانشناسي