تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رحمت حاجي مينه

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر نوذر شفيعي

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دكتر سيد اسداله اطهري

بررسي تأثير حكومت منطـقه‌اي كردستان عراق بر روابط كشـورهاي منطقه‌ (تركيه، ايران و سوريه)

چكيده

اين پژوهش در صدد بررسي تأثير حكومت منطقه‌اي كردستان عراق بر روابط كشورهاي منطقه (تركيه، ايران و سوريه) است. تثبيت حكومت منطقه‌اي كردستان در عراق داراي اهميت فوق‌العاده‌اي براي منطقه مي‌باشد. امروزه كردها در عراق از يك فرصت بي‌سابقه جهت تعيين آينده خودشان و تأثيرگذاري بر كردهاي ديگر در منطقه برخوردار شده‌اند. علي‌رغم تعداد زيادي چالش‌هاي داخلي و خارجي كردهاي عراق توانستند خواست خود را براي خودمختاري توسعه دهند، و پس از جنگ خليج فارس در سال 1991، حكومت منطقه‌اي كردستان را تأسيس نمايند. نيروهاي جهاني شدن و تأثير آنها بر سياست محلي به همراه اوضاع مساعد بين‌المللي باعث تقويت حس «كردايتي» شده است. بطوريكه دستاوردهاي كردهاي يك كشور را مورد توجه كردهاي كشورهاي ديگر قرار داده است. بعد از دهه‌ي 1990 منبع اصلي الهام براي نخبگان و سياستمداران كرد، تداوم حكومت منطقه‌اي كردستان بوده است. حكومت منطقه‌اي كردستان عراق از آنجا كه به عنوان يك حكومت دو فاكتو در قالب عراق فدرال با توجه به ساختار حكومتي‌اش مي‌تواند جنبش ملي كرد را تقويت نمايد و بر جمعيت كرد در منطقه تأثير بگذارد، مايه نگراني كشورهاي همسايه است که تا اندازه‌ي زيادي براي آنها ناخوشايند مي‌باشد. اين نگراني مشترك باعث اتخاذ سياست مشترك نسبت به حكومت منطقه‌اي كردستان و همگرايي بين كشورهاي منطقه مي‌گردد. در اين پژوهش نخست حكومت منطقه‌اي كردستان به لحاظ سير تاريخي شكل‌گيري آن و ساختار سيستم اداري و همچنين دلايل و انگيزه‌هاي شكل گرفتن اوليه آن در اوايل دهه‌ي 1990، همچنين حوزه‌هاي تأثيرگذاري حکومت منطقه اي کردستان بر كردهاي منطقه و در نتيجه بر روابط كشورهاي منطقه بررسي مي‌گردد. در پايان واكنش كشورهاي منطقه نسبت به حکومت منطقه اي کردستان جهت جلوگيري از تأثير آن بر كردهاي خودشان مورد بررسي قرار ميگردد كه در قالب اتحاد و ائتلاف و همكاري ظاهر مي‌شود. روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي- توصيفي مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: حكومت منطقه‌اي كردستان، فدراليسم، كردستان،خود مختاري، اتحاد و ائتلاف.