تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه ميرابي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تاريخ دفاع : 21/12/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دكتر فرهاد درويشي سه تلاني

مواضع سياسي کليساي کاتوليک در برابر اتحاديه اروپا از 2006- 1993

چكيده

قاره كهن اروپا ميراث دار مذهب و ريشه هاي عميق مذهبي است. در گذر زمان و در پي تحولات گوناگون جغرافيايي، اجتماعي و سياسي دستخوش تغييرات موقت و پايدار بيشماري شده است.

پس از جنگ دوم جهاني ايده تقسيم اين پهنه جغرافيايي به دو بلوك شرق و غرب قوت يافت و رهبران سياسي و مذهبي به تلاشهاي گسترده براي حل اين بحران و حركت به سمت همگرايي و اتحاد دوباره همت گماردند. پاپ رهبر كاتوليك هاي جهان نيز سهم غير قابل انكاري در روند همگرايي ايفا نمود.

پتانسيل تبديل شدن به اروپايي واحد از قرون گذشته وجود داشته است و ثمره اين حركت عظيم ديرينه، به وجود آمدن نهادهاي اوليه اروپايي از جمله جامعه زغال و فولاد، جامعه اقتصادي اروپا و سرانجام تشكيل اتحاديه اروپاي كنوني است. اين اتحاديه نيز همانند هر سازمان و يا نهاد بين المللي داراي قانون، شمار اعضا و اركان مختلف مي باشد. مواجه با چالش هاي دروني و بيروني بخش تفكيك ناپذير از تعاملات همه جانبه اتحاديه اروپا خواهد بود.

كليساي كاتوليك (به عنوان نماينده مستقيم واتيكان) خواهان جايگاه ارزنده و كارآمد در اين نهاد بوده و هست و تلاشهاي بسياري را به منظور تاثيرگذاري بر فرآيند تدوين قانون اساسي، تصويب و اجراي آن و ساير اقدامات و مناسبات اتحاديه اروپا به نمايش گذاشته است.

از سوي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه كه هر يك درصدي از جمعيت كاتوليك را در خود جاي مي دهند از لحاظ قدرت و اثرگذاري بين المللي همطراز نيستند و كليساي كاتوليك در دراز مدت و براي نيل به مقصود ناگزير از اعمال فشار و قدرت از طريق يكايك اعضا خواهد بود.

ارائه ديدگاهها، تحليل ها و آشكار سازي مواضع موافق و مخالف كليسا در قبال اهداف، تصميمات و مصوبات اجتماعي و سياسي اتحاديه اروپا، با توجه به پديد آمدن و شيوع فضاي آزاد و گرايش به سكولاريزم چالش هاي بسياري را ميان اين دو برانگيخته است كه اگر چه در جميع موارد به فرجام دست نيافته،‌ ليكن تا حدود زيادي تأمل برانگيز بوده و نگاههاي بين المللي را به سمت واتيكان معطوف ساخته است.

واژه هاي کليدي: واتيكان ،كليساي كاتوليك، قانون اساسي اروپا، اتحاديه اروپايي