تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يعقوب ايزدي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود جلالي- دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تاريخ دفاع : 22/12/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : -

تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين تابعيت در ايران و اتحاديه اروپا

چكيده

از آنجا که تابعيت زيربناي حقوق و تکاليف بشر است و در رابطه با زندگي فردي،افراد با يکديگر،افراد با دولت و در سطح بين الملل واجد اهميت است تحقيق حاضر به اين مهم و آن هم از زاويه هنجارها و تحولات بين المللي و ديدگاه کلان دولت ها نسبت به تابعيت،پرداخته است.

در ابتدا در فصل اول با نگاهي به تاريخچه موضوع تحقيق،اهميت آن،کاربرد و نتايج تحقيق به طرح فرضياتي در مورد موضوع تحقيق پرداخته مي شود و ضمن بررسي جنبه هاي مرتبط با موضوع تابعيت،لزوم اصلاح قانون تابعيت ايران را متذکر مي شودو در اين مورد با توجه به تحولات صورت گرفته پيشنهاداتي در قالب تبصره اضافه شده به ماده 987 در موضوع حقوق زنان،تغيير در ماده 982 در موضوع تغيير ساختار سياسي کشور، بند پيشنهادي به ماده 988 در موضوع با تابعيتي و بند پيشنهادي به ماده 976 در موضوع مربوط به پذيرش روزافزون تلابعيت دوگانه در راستاي منافع ملي کشور صورت گرفته است.

پس از بررسي قوانين تابعيت چهار کشور عمده اتحاديه اروپا و تحولات صورت گرفته در آنها به موضوع جايگاه تابعيت در اتحاديه اروپا مي پردازد و با کنکاش در اين مورد به اين نتيجه مي رسد که تابعيت اتحاديه اروپا از نوع تابعيت ملي نيست و فقط ضميمه آن مي باشد.با بررسي تطبيقي قوانين تابعيت اين چهار کشور مشخص مي شود که جهت گيري هاي تابعيت کشورهاي مختلف اتحاديه اروپا با هم متفاوت بوده و اين کشورهابر اساس منافع ملي،شرايط فرهنگي،اقتصادي و سياسي خود اقدام به اصلاح قوانين خود در سالهاي اخير کرده اند.اصلاحات صورت گرفته در قوانين تابعيت کشوهاي مذکور که ناشي از تغيير ديدگاه اين دسته از کشورها و توجه به معيارهاي حقوق بشري و امنيت ملي از يک طرف و دغدغه هاي اقتصادي،فرهنگي و ....از طرف ديگر به ما کمک مي کند ساختار قانون تابعيت که سالهاست بدون تغيير اساسي باقي مانده به صورتي مدرن روزآمد کنيم.پيشنهاداتي که در رابطه با تابعيت زنان،مهاجران و ...در ادامه بررسي موضوع تابعيت در اين تحقيق آمده در راستاي به روز کردن قانون تابعيت مي باشد.

کليد واژه ها: تابعيت، تابعيت دو گانه، شهروندي، اتحاديه اروپا، درون کوچي، برون کوچي، تبعه، قانون تابعيت،