تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شيماء کريمي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

تاريخ دفاع : 18/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

توسعه اكوتوريسم در اصفهان: چالشها و فرصتها

چكيده

هدف اين تحقيق بررسي توسعه اكوتوريسم اصفهان است. اين تحقيق چالشهاي اكوتوريسم اصفهان را شرح مي‌دهد و فرصتها را در اين شهر كشف مي‌كند. اين تحقيق يك تحقيق توسعه‌اي است. اطلاعات از طريق مصاحبه، كار ميداني،‌ استفاده از سايت‌هاي مختلف، مجله‌ها، مجله‌هاي الكترونيكي، پايان‌نامه‌ها و گزارش‌هاي علمي جمع آوري شده است. اين تحقيق بر اساس يك مدل كار شده است و شرح مي‌دهد كه بايد يك برنامه و ساختار منظم دولتي بر اساس مدل مورد بررسي وجود داشته باشد. اين تحقيق همچنين كيفي و توصيفي است. اطلاعات از طريق اسناد كتابخانه‌اي، مصاحبه‌ها و مشاهده مستقيم جمع‌آوري شده است. از طريق انجام اين تحقيق تعدادي يافتة مهم كشف شده است. به نظر مي‌رسد كه در نتيجه يافته‌ها، اصفهان از مزيت‌ها و موقعيت‌هاي مناسب براي توسعه اكوتوريسم برخوردار است ولي در سالهاي گذشته اين فرصتها به شكل مناسبي معرفي نشده‌اند و برنامه ريزي و فضايي و رابطة مناسبي بين آنها وجود ندارد. فعاليتهاي انجام شده به معرفي و حفظ و ذخيرة چند آثار تاريخي در اصفهان محدود شده است. بر اساس اين تحقيق بايد يك برنامه ريزي و ساختار فضايي جامع براي توسعة اكوتوريسم در اصفهان وجود داشته باشد. دو نمونه از توسعة توريسم روستايي در روستاهاي خفر و گرمه كه براي آنها مطالعة ميداني جامعي انجام شده است در اين تحقيق بررسي شده‌اند. اين تحقيق اولين تلاش در ارزيابي توسعه توريسم روستايي در استان اصفهان است. نتايج، سؤالهاي اين تحقيق را تائيد مي‌كنند كه عبارتند از:

1 ـ دو لت بايد سرماية لازم براي توسعة توريسم را داشته‌ باشد.

2 ـ همچنين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي بايد در نظر گرفته شود.

3ـ بايد يك برنامه ريزي منظم و فضايي براي توسعه اكوتوريسم در ايران كه اصفهان بخشي از آن است وجود داشته باشد.

4 ـ بايد با در نظر گرفتن مدل مربوط، تمام سهامداران بايد در اين برنامه ريزي منظم سهيم باشند.

5 ـ عرضه و تقاضا بايد ارزيابي شود.

6 ـ بايد سازمان مخصوص كه تمام امور مربوط به اكوتوريسم را بررسي مي‌كند ايجاد شود.

7 ـ مشاركت مردم نيز براي توسعه اكوتوريسم لازم است.

8ـ همه عوامل بالقوه اكوتوريسم بايد ارزيابي شود و برروي نقشه‌هاي توريستي نشان داده شود و همچنين همه مسيرهاي توريستي بايد مشخص شود .

واژه‌هاي كليدي: توريسم ، اكوتوريسم، توريسم پايدار، جاذبه‌ها، برنامه ريزي توريسم