تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا آبياره

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر پيتر ديکه

تاريخ دفاع : 18/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : دکتر علي صنايعي

جاذبه‌هاي گردشگري و تاثير آن بر مشاغل صنايع دستي در اصفهان

چكيده

جاذبه‌هاي جهانگردي و صنايع دستي به عنوان يكي از عوامل مهم و اساسي در جذب جهانگردي و جهانگرد و به تبع آن افزايش اشتغال در جوامع امروزي مي‌باشد. اصفهان به عنوان يكي از مهم ترين شهر‌هاي تاريخي در كشورمان چه از ديدگاه جاذبه‌هاي جهانگردي [آثار باستاني] و چه از ديدگگاه صنايع دستي داراي جايگاه ويژه و برجسته‌اي‌ مي‌باشد.

در اين پايان نامه بر آن بوديم كه رابطه جاذبه‌هاي جهانگردي و افزايش اشتغال در بخش صنايع دستي تحقيق به عمل آوريم. در پايان با توجه به آمار و ارقام مستندي كه از طريق سازما‌ن‌هاي ذي ربط بدست آمد مشخص شد كه بين جاذبه‌هاي جهانگردي و جذب جهانگرد و سپس افزايش اشتغال در بخش صنايع دستي [آموزش و احداث كارگاه] رابطه مستمي وجود دارد.

واژه‌هاي كليدي: جاذبه‌هاي جهانگردي، جهانگرد، جهانگردي، صنايع دستي.