تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه اعتماددار

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر ايران غازي- دکتر جاو سارمنتو

تاريخ دفاع : 18/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

توريسم در استان فارس: نقش زنان عشايري در توسعه توريسم عشايري مطالعه موردي ايلات خمسه در بوانات فارس

چكيده

توريسم عشايري يكي از پتانسيل‌هاي مهم اكوتوريسم در ايران است. از آنجا كه مبحث توريسم عشايري بعنوان يكي از زيرشاخه هاي اكوتوريسم ايران بسيار جديد و نو است، لازم است تا با يك برنامه ريزي دقيق و همه جانبه، به سوي توسعه پايدار سوق داده شود.

زنان عشايري نقشي بسيار كليدي در زندگي عشايري دارند؛ بنابراين براي رسيدن به توسعه پايدار در توريسم عشايري لازم است كه نقش آنها در توسعه توريسم عشايري به طور كامل بررسي شود.

استان فارس از پتانسيل بالايي در اين زمينه برخوردار است.

در اين تحقيق گروهي از زنان عشاير كوچ نشين ايلات خمسه در منطقه بوانات فارس انتخاب شدند و نقش آنها در توسعه اكوتوريسم به دقت مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه: توريسم عشايري، نقش زن، ايلا و خمسه، اكوتوريسم، توسعه پايدار.