تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه يزداني

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر ژوان سارمنتو

تاريخ دفاع : 18/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : دکتر مهدي جمشيديان

عوامل موثر بر نگرش توريست هاي خريدار فرش دستبافت ايراني در اصفهان

چكيده

هدف و عامل اصلي آغاز كننده اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر نگرش توريست هاي خريدار فرش دستباف ايراني در اصفهان مي باشدكه پس از بررسي ادبيات مرتبط با موضوع و بررسي تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج كشور، عواملي كه مي تواند نگرش توريست هاي خريدار فرش دستباف ايراني در اصفهان موثر باشد شناسايي و طبقه بندي گرديد كه اين عوامل عبارتند از: تبليغات فروشندگان فرش ايراني، نوع فرش، قيمت فرش و زيبايي فرش.

در پژوهش حاضر، حجم نمونه با انجام يک مطالعه مقدماتي و تعيين واريانس نمونه اوليه مشخص گرديده و با توجه به روش نمونه گيري از جامعه بزرگ با دقت مناسب و به صورت تصادفي تعداد نمونه مورد نظر، انتخاب گرديد. در اين راستا و با توجه به نمونه اوليه، پايايي و روايي پرسشنامه نيز تعيين گرديد. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش از 5 سوال عمومي و28 سوال تخصصي که پشتيباني کننده هر يک از فرضيه هاي هاي پژوهش مي باشد، تشکيل گرديده است.

در اين پژوهش و در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تکنيک هاي محاسبه فراواني، درصد صورت گرفته است و در بخش آمار استنباطي، از آزمون t تک نمونه اي براي تجزيه و تحليل سوال هاي پشتيباني کننده هر يک از فرضيه هاي هاي پژوهش و رد يا تاييد آنها استفاده شد.

واژه‌هاي كليدي: توريسم، فرش دستباف، صنايع دستي، نگرش.