تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا کاظمي زهراني

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر علي عطافر- دکتر ژوان سارمنتو

تاريخ دفاع : 18/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : دکتر عزيزاله دباغ

بررسي عوامل موثر بر جذب توريسم پزشکي در ايران

چكيده

گردشگري از عهد قديم تا به امروز عامل انتقال دهنده فرهنگ و تمدن کشورها با يکديگر بشمار مي آمده است.انتقال اطلاعات ،اکتشافات و آشنايي با تجربيات گروههاي بشري از ديرباز از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است و سفر کردن عامل مهم ترقي و پيشرفت محسوب مي شده است. آشنايي با طب پزشکي و انتقال دانش پزشکي مناطق مختلف دنيا با يکديگر باعث به وجود آمدن شاخه ايي از صنعت گردشگري بعنوان گردشگري سلامت شده است. بنظر مي رسد امروزه گردشگري سلامت از روبه رشدترين بخش هاي توريسم در جهان است وبسياري از كشورهاى علاقه مند به توسعه اين صنعت، توجه خود را به اين بخش ازصنعت توريسم جلب و براى آن برنامه ريزى کرده اند . توريسم درماني در راستاي توريسم سلامت از جايگاه ويژه اي در مناطق مختلف طبيعي و بسياري از بيمارستانهاي کشور ايران برخوردار است.

تنوع ، كيفيت بالاو پائين بودن قيمت خدمات درماني در ايران با توجه به شرايط و موقعيت جغرافيايى ايران در مرزهاي كشور از عوامل مؤثر در جذب توريسم پزشکي در ايران بشمار مي آيد . علاوه بر آن سابقه درخشان و كهن طب پزشکي، وجود پزشکان ماهر و سرشناس در رشته هاى مختلف ، وجود ذخاير گسترده طبيعي : چشمه هاي آب معدني گرم ، لجن و شن به منظور درمان (پزشکي مکمل) را نيز مي توان از عوامل مهم و تاثير گذار در جذب گردشگر خارجي در کشور دانست.

عملکرد مناسب سازمانهاي مختلف نقش مهمي را در اين راستا ايفا مي کنند .سياست و برنامه ريزي صحيح سازمانهاي دولتي و خصوصي و همکاري اين سازمانها با يکديگر از عوامل تاثير گزار در جهت پيشبرد اين بخش از صنعت گردشگري بشمار مي آيد. لذا با توجه به شرايط و موقعيت ويژه جغرافيايي کشور ايران هدف در اين پژوهش بررسي عملکرد مناسب سازمانهاي ذيربط و استخراج عوامل مناسب آميخته بازاريابي در جذب توريسم پزشکي به ايران مي باشد.

واژه هاي كليدي: توريسم پزشكي، جذب، موثر