تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روکسانا فقري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي- دکتر پيتر ديکه

تاريخ دفاع : 17/9/86

رشته و گرايش : مديريت هتلداري

استاد مشاور : -

بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران (تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه)

چكيده

در سالهاي اخير جهانگردي به عنوان صنعتي سودآور و اشتغال زا شناخته شده است. ايران نيز با دارا بودن جاذبه هاي جهانگردي متنوع و بسيار ، پتانسيل توسعه جهانگردي را به خوبي دارا مي باشد. البته براي دستيابي به توسعه پايدار و موفق توريسم در ايران ، برنامه ريزي دقيق ، اجراء سيستماتيک برنامه ها و مديريت اثر بخش ضروري است.

بدين منظور، رساله حاضر سعي دارد مسايل و نقاط ضعف برنامه هاي توسعه توريسم در ايران ( بعد از جنگ ايران و عراق ) را بشناسد و نيز تئوري Stakeholders را در طول تجزيه و تحليل چهار برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور دنبال مي کند.

نتيجه اين تجزيه و تحليل نشان مي دهد که در سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه توريسم در ايران ، اين تئوري در نظر گرفته نشده و همين امر سبب بروز مشکلات و کاستي هاي برنامه شده است.

از آنجا که صنعت جهانگردي، صنعتي داراي اتکاي متقابل و هم وابسته مي باشد ، همکاري و همياري بين دولت و ديگر عناصر موثر در توسعه پايدار آن در ايران، ضروري و اجتناب ناپذير است.

اين تحقيق ، پيشنهاداتي را براي بهبود وضع موجود توريسم در ايران مطرح مي کند. بطور مثال انتصاب يک نماينده از طرف سازمان ايرانگردي و جهانگردي کشور در تمام وزارت خانه ها و سازمانهاي وابسته مي تواند وسيله هماهنگي و همکاري لازم بين اين وزارتخانه ها براي توسعه توريسم پايدار در ايران باشد.

اين تحقيق بصورت توصيفي ، تحليل محتوا انجام مي گيرد و اطلاعات مورد نياز از طريق کتابخانه ( کتب، ژورنالهاي علمي، روزنامه ها ) ، اينترنت و برنامه هاي تلوزيوني گردآوري شده است.