تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اميد طبري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر احمد جالينوسي

تاريخ دفاع : 11/3/87

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر عنايت اله يزداني

عوامل هويتي و تحولات سياست خارجي فدراسيون روسيه در قبال غرب بعد ازپايان جنگ سرد

چكيده

معمولا"جهت گيري هاي سياست خارجي دولتها نسبت به مسائل خارجي به مرور زمان دچار تحول مي شود،اما آنچه که سياست خارجي روسيه را از زمان روي کار آمدن گورباچف تا کنون متمايز ساخته،سرعت دگرگوني آن است.دوره اي که با انديشه جديد سياست خارجي براي همکاري با غرب آغاز شد و با فروپاشي اتحاد شوروي به نزديک شدن به غرب گرايش يافت و با مجموعه اي از تحولات در داخل و خارج به سياست نگاه به شرق تغيير کرد و سرانجام در سال 1999 با عمليات نظامي ناتو در يوگسلاوي ،شکاف ميان روسيه و غرب افزايش يافت که به جنگ سرد جديد موسوم شد.

حوادث 11 سپتامبر2001 با قرار دادن يک تهديد عيني و مهم در مقابل غرب، نياز به حفظ ناتو براي مقابله با آن را بيش از پيش ضروري ساخت و نقش اساسي آن را براي امنيت اين کشورها بيش از هر زمان ديگري نشان داد. همچنين کنار گذاشتن روسيه از ليست تهديدات، به از ميان برداشتن فاصله ميان غرب (آمريکا و اروپا) و روسيه کمک نمود و شريط را براي همکاري فراهم کرد. ولي حوادثي که بعد از اين جريانات به وقوع پيوست مانند حوادثي که در گرجستان ،اوکراين ،ازبکستان ،قرقيزستان وحمله به عراق بدون مجوز شوراي امنيت ،رقابت تسليحاتي و پيوستن جمهوريهاي جدا شده از شوروي به ناتو و اخيرا" تلاش براي استقرار سامانه موشکي امريکا در اروپاي شرقي نگراني­هايي را در طرف روسي بوجود آورده است.

در اين پژوهش 2 سئوال در مورد تحولات سياست خارجي روسيه مطرح شده است که بطور جداگانه مورد بررسي و آزمون قرار گرفت .پس از بررسي نظريه هاي مختلف سياست خارجي براي سئوال اول الزامات نظام بين الملل از نظريه نوواقع گرايي کمک گرفته شد.سئوال دوم عوامل هويتي سياست خارجي روسيه را تبيين مي کند که بر مبناي چارچوب تحليلي سازه انگارانه از روابط بين الملل است . اين پژوهش در صدد است تا واگرايي موجود در روابط روسيه با غرب را از ديدگاه مسائل تاريخي و هويتي مورد بررسي قرار دهد و علت اصلي آن را ناشي از همين مسائل هويتي و تاريخي مي داند.

واژه هاي کليدي: هويت، سياست خارجي، جنگ سرد، غرب، فدراسيون روسيه