تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ابوالحسن چراغ چشم

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر نوذر شفيعي

تاريخ دفاع : 3/9/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تأثير بحران کشمير بر ناکارآمدي سارک از سال (2006- 1985)

چكيده

پژوهش حاضر با هدف« بررسي تاثير بحران کشمير برناکارآمدي سارک» انجام گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي - تحليلي است. ابتدا منابع مربوطه مطالعه و فيش برداري شده است. سپس با توجه به سوالات ويژه به تحليل داده ها پرداخته و در نتيجه، تحليل ها يادداشت شده و پس از آن به نگارش موضوع بر حسب فصول تعيين شده مبادرت شده است. نتايج اين پژوهش نشان دادکه بحران كشمير در منطقه جنوب آسيا قدمتي نيم قرنه دارد. در سال 1947 هنگامي كه شبه قاره هند تجزيه شد و كشورهاي هند و پاكستان پا به عرصه وجود گذاشتند، در مورد وضعيت كشمير ميان آنها اختلاف بروز كرد. پاکستان کشمير را بدان علت که بخش اعظم جمعيت آن مسلمان است، متعلق به پاکستان دانست. هند نيز بدان علت که مهاراجه وقت کشميرالحاق قلمرو خود را به خاک هند اعلام کرد، مدعي است اين سرزمين بخش جدايي ناپذير خاک هند است. به نظر مي رسد دلايل سياسي بر استدلالهاي حقوقي و تاريخي ارجحيت دارند. پاکستان هويت ديني و ملي خود را در گروه الحاق کشمير مي داند. هند نيز تماميت ارضي و يکپارچگي خود را در گروه عدم جدايي کشمير مي داند؛ زيرا در اين کشور ايالتهاي مختلفي وجود دارند که تحت تأثير ناسيوناليسم قومي و مذهبي خواستار جدايي از هند هستند. در هر حال آنچه مسلم است اين که، اختلافات بر سر کشمير منجر به بروزسه جنگ در سالهاي 1948، 1965، 1971 و بحران کارگيل 1999 شده است . بحران کشمير به عنوان ام المسائل اختلاف هند وپاكستان موجب شروع مسابقه تسليحاتي سرسام آوري در سه شكل متعارف ، شبه متعارف و هسته اي ميان دو كشور شده و هزينه هاي گزافي را بر آنها تحميل كرده است. اين بحران باعث شده همکاري اقتصادي به عنوان اصل تشکيل دهنده همگرايي در اين منطقه تحقق نيابد و موفقيت اتحاديه سارک در دورنماي تحولات اين منطقه به يک رويا تبديل شود. بنابراين بحران کشمير نه تنها فرصتهاي توسعه اي بسياري از مردم شبه قاره هند سلب کرده است، بلکه مانع همکاري منطقه اي مؤثري در جنوب آسيا شده است .يکي از جلوه هاي بارز اين عدم همکاري ، ناکامي اتحاديه سارک نسبت به ساير اتحاديه ها مي باشد. زيرا اين بحران نه تنها تأثيري مهم برپايين بودن حجم مبادلات تجاري و همکاري اقتصادي کشورهاي اين منطقه داشته بلکه باعث شده روابط تجاري اين کشورها بيشتر خارج ازحوزه خود باشد و تا زماني اين بحران حل نشود سارک با دور نماي روشني روبرو نخواهدشد.

کليدواژه: کشمير، سارک، واگرايي، همگرايي، منطقه گرايي