تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سکينه ببري گنبد

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عليرضا آقاحسيني

تاريخ دفاع : 25/7/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر حسين هرسيج

بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از1357 تا 1376 از منظر تحليل گفتمان

چكيده

جمهوري اسلامي ايران در طول دو دهه اول خود داراي چندين گرايش در سياست خارجي بوده است . انقلاب اسلامي به مثابه يک گفتمان ،تحولات زيادي را تجربه کرده است . بازيگري چون ايران بنا به جايگاه و هويت خود به عنوان کارگزار يا سوژه در تعامل با نظام بين الملل بعنوان ساختار دچار تحول شده و با ايجاد نظام گفتماني درهردوره به تبيين و تعريف خود و ديگران پرداخته است . دربررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران غالبا رويکردي مطلق گرايانه حاکم بوده که آن را راديکال و يا منفعل جلوه داده است . درحاليکه با بررسي چند سطحي در اين حوزه مي توانيم به چگونگي دگرگونيهاي عرصه تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران پي ببريم . در اين پژوهش با بهره گيري از شيوه تحليل گفتمان به رخدادهايي مي پردازيم که منجر به تغيير در جهت گيريهاي ايران مي شود. از اين طريق پي مي بريم که ظهور و افول هر يک از اين رويکردها در سياست خارجي با توجه به تعامل آن با مردم و نظام بين الملل صورت مي گيرد.

واژه هاي کليدي: تحليل گفتمان، فرامدرنيسم در روابط بين الملل ، سياست خارجي ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران