تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه آزموده

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر علي اميدي

تاريخ دفاع : 25/3/87

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر حسين مسعودنيا

فرهنگ سياسي ودموکراسي 1384-1376

چكيده

بررسي نقش و تأثيرفرهنگ سياسي، در روند رشد دموكراسي، در جامعه از اهميت بسياري برخوردار است؛ از اين رو شناخت موانع فرهنگي دموكراسي در ايران حائز اهميت است. تاريخ معاصر ايران، در طول يكصد سال گذشته، از انقلاب مشروطه تا كنون، ياد آور اين مطلب است كه تحول در ساختارهاي سياسي و ايجاد نهادهاي دموكراتيك، براي ايجاد و استمرار دموكراسي و محو كامل عناصر استبدادي و فرهنگ سياسي اقتدارگرا ناكافي بوده است. در اين تحقيق به چگونگي شكل گيري عناصر فرهنگ سياسي ايران اشاره شده است، تا هم مؤلفه هاي فرهنگ سياسي تاحدودي آشكار شود، و هم تأثير آن بر روند دموكراسي بررسي گردد. در ادامه تلاش شده است، تحولات سياسي و اجتماعي قبل از انتخابات دوم خرداد توصيف شود و ميزان تأثير آن در شكل گيري جنبش اصلاحات تجزيه و تحليل گردد. لذا يکي از نتايجي که در تحقيق حاضر به دست آمد آن بود که عوامل فرهنگي در کنار ساير عوامل سياسي اقتصادي و اجتماعي در ايران بر روند رشد دموکراسي در مقطع دوم خرداد تأثير داشته است تا به اين پرسش اصلي كه «آيا فرهنگ سياسي بر روند دموكراسي در دوره خاتمي تأثير گذار بوده است»، پاسخ داده شود. هدف اصلي تحقييق حاضر، بررسي نقش فرهنگ سياسي بر روند دموكراسي در ايران مي باشد و از اين ميان تئوري «لوسين پاي» و«وربا» انتخاب شده است. از اين رو نهاد خانواده مدارس و رسانه گروهي در رشد و تربيت دموکراتيک شهروندان دموکراتيک دارد، از اين رو آموزش دقيق تر دموکراسي از طريق اين نهادها مي تواند صورت بگيرد. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي _ تحليلي، با نگاهي تاريخي به قضايا است. در روش توصيفي تعريفي از مفاهيم اصلي موضوع پژوهش مانند فرهنگ سياسي، دموكراسي و رابطه ميان آنها ارائه شده است و پس از برشمردن مؤلفه هاي فرهنگ سياسي، در بررسي تحليلي، اين مسئله كه چگونه فرهنگ سياسي بر روند دموكراسي در دوره خاتمي اثر گذاشت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

كليد واژه: فرهنگ، فرهنگ سياسي، دموكراسي، خاتمي.