تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محسن رحيمي دستجردي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر ناصر ايزدي نيا

تاريخ دفاع : 14/12/86

رشته و گرايش : حسابداري

استاد مشاور : دکتر سيد عباس هاشمي

بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

چكيده

رابطه بين ساختار سرمايه و ثروت سهامداران مدتها است كه مورد توجه محققان حسابداري قرار گرفته است . وجود بدهي در ساختار مالي شركتها از يك سو به دليل وجود تخفيفات مالياتي موجب افزايش سود حسابداري و به تبع آن افزايش بازده سهام مي شود واز سوي ديگر به دليل وجود هزينه هاي بهره و احتمال عدم پرداخت بدهيها در سررسيد موجب افزايش ريسك مالي و در نتيجه كاهش قيمت بازار سهام شده كه به تبع آن نيز بازده سهام كاهش مي يابد. از اين رو چون يكي از وظايف مديران مالي افزايش ثروت سهامداران مي باشد .يكي از نگراني هاي عمده مديران تعيين تركيب ساختار سرمايه شركت مي باشد در نتيجه مديران به دنبال اطلاعاتي هستند كه رابطه بين اجزاي ساختار سرمايه را با ثروت سهامداران تعيين كنند.

در همين راستا هدف پژوهش حاضر اين است كه رابطه بين وجود بدهيها در ساختار سرمايه را با سود حسابداري ونرخ بازده سهام شركت (به عنوان دو عامل ثروت سهامداران) مشخص كند . به همين منظور در اين تحقيق نسبتهاي بدهي به دارايي و بدهي به حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغيرهاي مستقل ) و نرخ بازده سهام و سود هر سهم (به عنوان متغيرهاي وابسته )مربوط به 51شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 77 الي 84 مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا دو فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي تدوين و با استفاده از مدل تحليل رگرسيون خطي يك متغيره وچند متغيره مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات اين تحقيق به شرح زير است:

1- يك رابطه مستقيم معني دار بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده سهام وجود دارد.

2- يك رابطه مستقيم معني دار بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام با سود هر سهم وجود دارد.

3- بين نسبتهاي بدهي به حقوق صاحبان سهام و بدهي به دارايي با سود هرسهم ارتبط معني داري وجود دارد.

واژه هاي كليدي: ساختار سرمايه ، سود هر سهم ، نرخ بازده سهام