تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه پورحسين

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر داريوش فروغي

تاريخ دفاع : 17/10/86

رشته و گرايش : حسابداري

استاد مشاور : مرتضي ميرشمس شهشهاني

نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)

چكيده

در اين تحقيق به بررسي نگرش مديران شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمينه ي افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي، بر مبناي تئوريهاي اقتصاد سياسي، تئوري مشروعيت و تئوري گروههاي ذينفع پرداخته شد.

بر اساس تئوريهاي مذكور، در صورت اختياري بودن افشاي چنين اطلاعاتي، مديران تنها مايل به ارائه ي اطلاعاتي هستند كه تصوير مطلوبي از شركت ارائه مي دهند. تحقيق حاضر، يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي- پيمايشي بوده كه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. در اين تحقيق از روشهاي نمونه گيري استفاده نشده و نمونه شامل كل جامعه ي تحقيق (شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مي باشد.

نتايج حاصل از تحقيق دقيقا در راستاي تئوريهاي فوق بوده و نشان مي دهد كه مديران شركتهاي ايراني مايل به افشاي اطلاعات مربوط به منافع اجتماعي و مسائل رفاهي كاركنان خود هستند ولي تمايلي به افشاي اطلاعات مربوط به هزينه هاي اجتماعي سازمان خود ندارند.

واژه هاي كليدي: افشاي اطلاعات، حسابداري اجتماعي، تئوري اقتصاد سياسي، تئوري مشروعيت، تئوري گروههاي ذينفع