تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : معصومه ويسي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين وثوقي

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دكتر عنايت اله يزداني

سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي (دوران پوتين)

چكيده

هويت عبارت است از فهم ها و انتظارات در مورد خود که مربوط به نقش است . از ديد سازه انگاران ، هويت ها منافع را شکل مي دهند و منافع نيز سرچشمه رفتارها و اقدامات هستند، بنابراين دولت ها نقش هايشان را توصيف مي کنند و پس از تعيين نقش ها به تصريح منافع شان در منطقه مي پردازند و ايجاد آشفتگي براي هويت، نقش ها را دچار مشکل مي کند و در نتيجه منافع نيز نامعلوم مي شود. در واقع زماني که يک دولت به خاطر تحولات داخلي يا خارجي هويت پيشين خود را از دست داده و دچار بحران هويت مي شود، يکي از مهم ترين عرصه هايي که اين بحران در آن بروز مي کند، رفتارهاي خارجي آن است و اين موضوع به ويژه در مورد روسيه از اهميت خاصي براي درک تحليل سياست خارجي آن کشور برخوردار است.

محور بحث در اين پايان نامه مسئله هويت و گفتمان هاي حاکم بر سياست خارجي روسيه مي باشد. اين پايان نامه بر آن است به بررسي سياست خارجي روسيه در آسياي مرکزي بپردازد و به طور موردي دوران پوتين را مورد بحث و بررسي قرار داده است و همچنين چالش هايي را که روسيه در منطقه با آن مواجه است را مورد بحث قرار مي دهد.

اما در خصوص سياست خارجي روسيه در آسياي مرکزي بايستي گفت: تاريخ روسيه نشان مي دهد که پس از فروپاشي شوروي در سال 1991م. براي مدت دو سال جمهوري هاي جدا شده به فراموشي سپرده شدند اما در سال1993 م. آسياي مرکزي به عنوان خارج نزديک دوباره در کانون توجه روسيه قرار گرفت و با توجه به شکل گيري بازي بزرگ جديد و حضور و رقابت قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي در اين منطقه، مي توان گفت: روسيه با چالش هايي مواجه شده است و پوتين سعي کرده است با رويکردي عمل گرايانه در اين بازي شرکت کند تا همچنان بتواند در آسياي مرکزي نفوذ داشته باشد و براي مقابله با قدرت هاي ديگر از ابزار همگرايي منطقه اي استفاده کرده است و حضور روسيه در نهادهاي دوجانبه و چندجانبه همچون سازمان همکاري آسياي مرکزي و سازمان همکاري شانگهاي در اين راستا قابل توجيه است.

كليد واژه‌ها: سياست خارجي- آسياي مرکزي- منافع ملي- خارج نزديک