تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا محموداوغلي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عنايت اله يزداني

تاريخ دفاع : 2/7/87

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر اميرمسعود شهرام نيا

الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

چكيده

پايان نامه حاضر الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و تاثيرات آن بر جمهوري اسلامي ايران را به بحث مي گذارد.در اين پايان نامه با ارائه مفاهيم، رهيافت ها و طرحهاي همگرايي و تئوري سيستم ها، سطوحي براي تحليل تاثيرات اين الحاق بر ايران استخراج شد. بر اساس تئوري سيستم ها جهان يك كل واحد است و واحدها در اين كل از هم تاثير مي پذيرند و بر محيط هم تاثير مي گذارند. بنابراين بر اساس تئوري سيستمها امكان ندارد كه الحاق تركيه به اتحاديه اروپا تاثير بيروني نداشته باشد و اين تاثيرات خواه مثبت خواه منفي، به هر حال تاثير قطعي است. طبق اين تئوري كشورهايي كه به لحاظ جغرافيايي نزديك ترند تاثيرات بيشتري از هم خواهند پذيرفت. و براساس آن سوال اصلي پايان نامه (الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا چه تاثيراتي را بر امنيت جمهوري اسلاني ايران دارد؟) ازطريق داده هاي موجود استدلال شد، که ترکيه به عنوان همسايه ايران، بخشي از حوزه هاي علائق سياست خارجي و امنيت ملي ايران را تشکيل مي دهد. پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا تاثيري عميق برکشورهاي منطقه خواهد گذاشت. که مسلما ايران هم به دليل همسايگي با ترکيه از اين امر مستثني نخواهد بود. الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا تاثيرات مثبت و منفي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي – امنيتي و فرهنگي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت. با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، ايران با اتحاديه اروپا همسايه خواهد شد و اين موضوع باعث خواهد شد كه همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي ايران با اتحاديه اروپا وارد مرحله جديدي شود. در عصر جهاني شدن و در شرايطي كه تركيه فرايند عضويت در اتحاديه اروپا را طراحي مي كند و در حال تجربه اصلاحات عميق در ساختار سياسي و اقتصادي و فرهنگي است. قوت يافتن عناصر اقتدارگرا در عرصه قدرت سياسي، به دور از ملاحظات و محاسبات سياسي دولت آنكارا براي ورود به اتحاديه اروپاست. به نظر مي رسدكه مهمترين تأثير الحاق تركيه به اتحاديه اروپا بر روابط اين كشور با ايران، تغيير منطق سياست در تركيه و به تبع آن، نزديك شدن دو كشور به يکديگر و افزايش همكارى و تا حدى هم‌گرايي ميان آنها خواهد بود. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي _ تحليلي است. در روش توصيفي تلاش شد تا آثار و پيامدهاي الحاق تركيه به اتحاديه اروپا و همچنين توصيف موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مورد مطالعه قرار بگيرد. و با گردآوري اطلاعات و داده ها، نقش محوري تركيه را در سياست خارجي ايران، در پي تحولات جديد منطقه اي و بين المللي مورد تحليل قرار گرفت.

کليد واژه: اتحاديه اروپا، همگرايي، امنيت ملي، وابستگي متقابل، واگرايي، سيستم