تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/79

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر صمد کلانتري

نام و نام خانوادگي : داريوش شادي وند

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

تحليل رفتار انتخاباتي (مطالعه موردي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه دهلران )

چكيده

تحليل رفتار انتخاباتي به عنوان كنشي سياسي مورد توجه متفكران اخير علم سياست و جامعه شناسي قرار گرفته است.

در اين راستا الگوهاي نظري متفاوتي ارائه گرديده كه از بين آنها الگوي جامعه شناختي از اهميت بيشتري برخوردار است . در اين الگو توجه بيشتري به نقش ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي بر تصميمات سياسي فرد مي‏شود . اين تحقيق در پي نشان دادن تأثير فرهنگ عشيره‏اي بر رفتارهاي انتخاباتي در حوزه انتخابيه دهلران مي‏باشد . علاوه بر آن بررسي متغيرهاي ديگري چون طبقه اجتماعي ، جنسيت ،‌سن و نقش آنها در تعيين گرايشات و رفتارهاي سياسي مورد توجه بوده است.

اين تحقيق متشكل از شش فصل است كه در پي بررسي و آزمون فرضيات زير است:

فرضيه يك : بين فرهنگ عشيره‏اي و رفتارهاي سياسي رابطه معني‏دار وجود دارد.

فرضيه دو : بين متغيرهاي سن و جنس و رفتارهاي سياسي رابطه وجود دارد.

فرضيه سه : رفتارهاي سياسي افراد تحت تأثير طبقه اجتماعي آنان قرار دارد.

پس از توزيع پرسشنامه و گردآوري داده‏ها كه در بهار ، تابستان و پائيز 79 ( چند ماه پس از انتخابات مجلس ششم ) در حوزه انتخابيه دهلران صورت گرفت نتايج زير به دست آمده است.

1-رفتارهاي انتخاباتي در حوزه انتخابيه دهلران تابعي است از فرهنگ عشيره‏اي و ايلياتي

2-زنان كمتر از مردان تحت تأثير جناح بنديهاي سياسي موجود در كشور بوده‏اند

3-در بين زنان و مرداني كه از جناح بنديهاي سياسي كشور متأثر بوده‏اند ، زنان بيشتر از مردان به راست گرايش داشته‏اند كه مؤيد محافظه‏كاري بيشتر نزد زنان است

4-توجه به سيد و يا روحاني بودن نماينده بيشتر مورد علاقه زنان بوده است ( تعلقات مذهبي در زنان قوي تر است )

5-پس از گرد آوري داده‏ها مشخص شد كه تنها 10 نفر از پاسخگويان از ويژگيهايي برخوردار بوده‏اند كه در تعريف عملياتي طبقه اجتماعي بالا به كار برده شده است كه در تحليل نهايي مشخص شد كه افراد طبقه بالا در اين حوزه انتخابيه :

الف) تحت تأثير جناح بنديهاي سياسي موجود در كشور بوده‏اند

ب) در رأي دادن منافع اقتصادي و سياسي خودشان را مورد توجه قرار داده‏اند

ج) به برنامه‏هاي ارائه شده توسط كانديداهاي نمايندگي توجه زيادي داشته‏اند

د) بيشتر آنها (90 درصد ) به جناح راست رأي داده‏اند

كه نتايج فوق به سود فرضيات مورد اشاره بوده و مؤيد اين فرضيات مي‏باشند.