تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/79

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر حسين ميرجعفري

نام و نام خانوادگي : جبار مروئي ميلان

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

كماليسم و رابطه آن با شكل گيري جنبشهاي مسلحانه در تركيه از ( 1925-1990 )

چكيده

جهت بررسي اينكه كماليسم چه تأثيري در جنبشهاي مسلحانه كرد در تركيه داشته است و كدام ابعاد كماليسم مؤثرتر بوده‏اند ، در فصل اول وضعيت سياسي كردها در عثماني تا تركيه جديد ،‌در فصل دوم كماليسم و اصول آن و در فصل سوم نيز وضعيت سياسي و فرهنگي و اقتصادي كردها و شكل‏گيري جبنشهاي مسلحانه كرد در تركيه كماليستي مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به اينكه پس از تحكيم قدرت مصطفي كمال اين ايدئولوژي بنا گرديد كه در اين كشور غير از تركها و اقليتهاي مذهبي ، هويت قومي و فرهنگي ديگري وجود ندارد ، ناسيوناليسم ترك كماليستها كه در زمان جنگ استقلال ناسيوناليسمي مدافع بود تبديل به ناسيوناليسمي مهاجم گشت . الغاي خلاف و جدايي دين از سياست نيز علاوه بر نشان دادن هويت كاملاً تركي جمهوري ، موجب فقدان ايدئولوژي فراگير گشته ، شكاف قومي را در تركيه فعال نگاه داشت . بنا به تحليلي تاريخي ـ سياسي ، احساس محروميت فرهنگي كردها با منع ابراز هويت كردي و تركهاي كوهي خواندنشان همراه با سياست ادغام اجباري ، نارضايتي از محروميت اقتصادي مناطق كرد نشين ، بعلاوه اطمينان از عدم امكان فعاليت‏هاي سياسي و فرهنگي كردها در چارچوب نظام سياسي تركيه در قالب تشكلهاي سياسي و فرهنگي آشكار و قانوني ، در شكل گيري حنبشهاي كردي با رويكردي مسلحانه واستقلال طلبانه مؤثر بوده است.