تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/5/79

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر علي صادقي

نام و نام خانوادگي : عليرضا زمزم

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران

چكيده

تحقيق متشكل از مقدمه ، سه فصل و نتيجه گيري مي‏باشد . در مقدمه در مورد تحقيق و هدف آن ، روش تحقيق ارزش تحقيق و فرضيه تحقيق بحث شده است . سؤال اصلي تحقيق اين است ، آيا تئوري انقلاب تروتسكي توانايي تبيين انقلاب اسلامي ايران را دارد؟ كه در پاسخ اين فرضيه ارائه شده : تئوري ياد شده توانايي تحليل و تبيين انقلاب اسلامي ايران را ندارد . براي آزمون اين فرضيه در فصل اول انقلاب در مكتب ماركسيسم با تأكيد بر انديشه تروتسكي و نظريه انقلاب مداوم وي بحث شده و در فصل دوم انقلاب از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم مقايسه‏اي تحليلي بين انقلاب 1917 روسيه و انقلاب 1979 ايران به عنوان دو سمبل از انقلاب در دو مكتب ماركسيسم و اسلام انجام گرفته است.

نتيجه گيري كه از تحقيق شده بيانگر اين است ،‌از آنجائي كه انقلاب اسلامي ايران مكتبي ـ ديني است ، لذا نمي‏توان آن را با تئوري تروتسكي كه مبتني بر مباني فكري و فلسفي ماركسيسم و در چارچوب تحليل‏هاي ساختاري و جامعه شناختي است ، تبيين و تحليل كرد . بلكه بايستي رهيافتي جديد مبتني بر مباني فكري و فلسفي اسلام ارائه داد تا توانايي تحليل انقلاب اسلامي را داشته باشد.

اين تحقيق شامل 200 صفحه با مراجعه به بيش از پنجاه منبع تهيه شده است.