تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي شجاع

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر احمد جالينوسي

تاريخ دفاع : 28/4/85

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر سعيد وثوقي- دکتر عنايت اله يزداني

آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم کنث والتز

چكيده

حمله آمريکا به افغانستان و عراق نقطه عطفي در تاريخ بين الملل معاصر تلقي مي گردد. ايالات متحده به واسطه نفوذ استراتژيک خود در آسياي مرکزي و تحکيم موقعيت خود در خاورميانه توانسته است جايگاه خود را به لحاظ استراتژيک ارتقاء دهد و از توانايي تأثيرگذاري بيشتري در محيط بين المللي برخوردار گردد.

به واسطه حوادث مزبور دور جديدي از منازعات استراتژيک در اوراسيا ( به طور خاص در خاورميانه و نواحي جدا شده از شوروي سابق در اروپاي شرقي، قفقاز جنوبي و آسياي مرکزي) آغاز گرديد، جايگاه قدرتهاي رقيب مثل فرانسه، آلمان، روسيه، چين و ... در محاسبات استراتژيک افول کرد و علاوه بر آن ايالات متحده توانسته است الگوي امنيت جهاني مبتني بر ثبات استراتژيک مورد نظر خود را بجاي الگوي توازن استراتژيک مورد نظر رقباء منطقه اي آن در محيط بين المللي عملياتي نمايد.

ساختار نظام بين الملل به عنوان مؤلفه اي اساسي در شکل دهي سياست خارجي واحدهاي سياسي، از جمله عواملي هستند که به واسطه تحولات قدرت در محيط بين المللي مد نظر پژوهشگران قرار دارد. اگرچه در يک چشم انداز کلان جهان در وضعيت گذار ساختاري قرار دارد، اما با توجه به کيفيت توزيع قدرت در شبکه جهاني در حال حاضر، مي توان ساختار را در قالب "يک قطبي ائتلافي" مورد شناسايي قرار داد.