تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مصطفي قاسمي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

تاريخ دفاع : 3/3/85

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر محمدعلي بصيري

بررسي تحولات روابط اتحاديه اروپا و آمريکا در خاورميانه و پيامدهاي آن بر ايران (2005- 2000)

چكيده

بعد از جنگ سرد شاهد عملکرد نسبتاً مستقل اتحاديه اروپا در قبال آمريکا در خاورميانه هستيم . تاجايي که حتي بعضي از تحليلگران سخن از شکاف دو سوي آتلانتيک به ميان مي آورند. بويژه اين مساله در حمله دوم آمريکا در سال 2003 به عراق نمود آشکارتري پيدا کرد.

البته اختلافات بين اروپا و آمريکا به اين قضيه محدود نمي شود و درمسائل ديگرمهم منطقه خاورميانه نيز خود را نشان مي دهد .از جمله در بحث روابط دو بازيگر با اسراييل و روند صلح خاورميانه ، طرح خاورميانه بزرگ و مسائل مهم بين المللي ايران .

علي رغم همه اختلافاتي که بين اتحاديه اروپا و آمريکا در منطقه خاورميانه وجود دارد به دليل بنيادهاي ارزشي و فرهنگي مشترک دو بازيگرخواهان گسترش ارزشها و علائق مشترکند.به همين دليل است که در بحث پرونده هسته اي ايران نيز دو طرف عليرغم تفاوت در نحوه نگرش در حل اين بحران، خواهان محروم کردن ايران از تکنولوژي هسته اي مي باشند.

در اين پژوهش با بررسي تحولات روابط اتحاديه اروپا و آمريکا در خاورميانه ، پيامد اين تحولات را بر کشورمان مورد بررسي قرار داده ايم.