تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدعلي باقري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

تاريخ دفاع : 15/2/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

مطالعه مقايسه اي سياست خارجي ايالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا در خليج فارس (2005-1990)

چكيده

دهه پاياني قرن بيستم با يك زلزله سياسي بزرگ آغاز و به تغيير در ساختار قدرت در نظام بين الملل منجر شد. در دوره جنگ سرد درگيري اصلي بين آمريكا و شوروي بود و ساير قدرت ها از جمله ژاپن و كشورهاي اروپايي همواره سعي مي كردند تا ابعاد گوناگون اين درگيري و رقابت را در نظر بگيرند. فروپاشي شوروي اولين امكان بروز مخالفت اتحاديه اروپا در برابر سياست هاي آمريكا را فراهم آورد. مخالفت اروپائيها با سياست يك جانبه گرايانه آمريكا در حمله به عراق در سال 2003 اوج اختلافات دو بازيگر را در منطقه خليج فارس نشان مي دهد.

فرضيه اين تحقيق بيان مي دارد علي رغم افزايش اختلافات اروپا و امريكا بعد از جنگ سرد، هنوز اروپا پيرو سياستهاي آمريكا است. روش مورد استفاده در اين پايان نامه روش توصيفي- تحليلي برگرفته از مدل استراتژيك مي باشد.

در عين حال اختلافات اتحاديه اروپا با ايالات متحده امريكا حاكي از انحلال تدريجي همكاري فرا آتلانتيكي نخواهد شد زيرا اتحاديه اروپا به دلايلي با امريكا همكاري هايش را ادامه خواهد داد.

واژه هاي كليدي: سياست خارجي- سياست مقايسه اي- خليج فارس- قدرت هاي جهاني- اتحاديه اروپا- يكجانبه گرايي.