تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهراب کيارسي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر رحيم دلالي اصفهاني

تاريخ دفاع : 17/6/86

رشته و گرايش : توسعه و برنامه ريزي اقتصادي

استاد مشاور : دکتر مرتضي سامتي- دکتر سيد کميل طيبي

نرخ بهينه ماليات و مخارج دولتي در چارچوب الگوي سه بخشي رشد درونزا- مدل ايران

چكيده

ادبيات اخير در مورد رشد با توجه به سياستهاي مالي، بر بهينگي يک ماليات بلند مدت صفر بر روي همه عوامل انباشت پذير توليد تأکيد دارد. در يک مسير مفروض از مخارج دولت طرح ماليات بهينه نيازمند برنامه ريز اجتماعي است که بتواند موجودي مثبتي از مخارج عمومي مولد را به گونه اي در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشي از مديريت سبد دارايي هاي عمومي به جاي توسل به برنامه هاي مالياتي که باعث بهم ريختگي مي شوند تأمين مالي شود.

در اين تحقيق به دنبال مدل پايه بارو (Barro,1990) و بر اساس کار صورت گرفته توسط کورستي و روبيني (Corsetti and Roubini,1996) که در اينجا توضيح و بسط داده مي شود،  اندازه دولت بهره ور  در مدلهاي رشد درون زا مورد مطالعه قرار مي گيرد. با توصيف تعادل رقابتي و ويزگيهاي تعادل بازار در مسير رشد تعادلي، نرخهاي مالياتي بهينه بر روي سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني و اندازه دولت تعيين مي شوند. پس از تعيين مسير رشد تعادلي که در آن نرخ هاي رشد سرمايه انساني و فيزيکي با نرخ يکسان رشد مي كنند، به دنبال تعيين مخارج بهينه دولتي و نرخهاي بهينه مالياتي بر سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي، با در نظر گرفتن تاثير مخارج دولتي که در درون سيستم تائين مي شود و داراي نقش توضيح دهندگي است بر بهره وري سرمايه فيزيکي و بهره وري سرمايه انساني در ايران مي باشد.

تمرکز در اينجا بر روي مدلهاي رشد درون زا سه بخشي با مخارج مولد، تحت فروض زير مي باشد.

1-کدام بخش از اقتصاد از عرضه کالاهاي عمومي مولد توسط دولت سود مي برد.

2- کدام عامل توليدي از اثرات برونزاي مخارج دولت بر روي بهره وري سود مي برد.

واژگان کليدي: تئوري رشد درون زا- سرمايه انساني- مخارج دولت- نرخ ماليات بهينه- بروندادها