تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين روحاني

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تاريخ دفاع : 9/3/86

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر احمد جالينوسي

تجزيه و تحليل انديشه سياسي علي شريعتي با تاكيد بر سنت و مدرنيزم

چكيده

رساله حاضر به منظور شناخت و تجزيه و تحليل انديشه سياسي شريعتي با تأکيد بر سنت و مدرنيزم به رشته تحرير درآمده است و چارچوب نظري مورد استفاده در اين رساله، تئوري ساختارمندي گيدنز بود که در اين تئوري يک نوع ديالکتيک بين ساختارها و کنشگرها وجود دارد. در اين رساله اشاره شد که نقطه حرکت شريعتي جامعه اي است که به تعبير او در پايان قرون وسطي قرار دارد و براي خروج از آن به ضرورت اصلاح ديني مي رسد و در اين راه او به نقادي توأمان سنت و مدرنيته مي پردازد و متدلوژي او در اين نقادي، تعامل ذهن با عين بود. شريعتي، استراتژي آگاهي بخشي را مهمترين رسالت خود در راستاي رنسانس ديني در ايران مي دانست و البته او در اين استراتژي آگاهي بخشي خود از نقادي جهان مدرن هم غافل نبود. در اين رساله به اين مسئله نيز اشاره شد که شريعتي تنها نوانديش ديني است که توانست با ايدئولوژيک کردن دين، دين را هدفمند، جهت دار و راديکال سازد و در اين راه از احياي شخصيت هايي چون ابوذر، حسين ابن علي و ... بهره برد. او همچنين با مطرح ساختن نظريه دموکراسي متعهد و امت و امامت، زمينه را براي برپايي يک جامعه اسلامي برپايه يک ايدئولوژي ديني و دخالت دين در حوزه اجتماعي و سياسي فراهم کرد و به نظر مي رسد که تز ولايت فقيه هم تا حدود زيادي مترادف نظريه دموکراسي متعهد شريعتي است. نقد مدرنيته و عقلانيت ابزاري حاکم بر آن، نقد ليبراليزم و توجه به عدالت از ديگر ويژگي هاي علي شريعتي بوده است که در اين رساله سعي شده اين عناوين مورد واکاوي و آناليز قرار گيرد.