تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين باقري

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر عليرضا آقاحسيني

بررسي بحران هاي سياسي- داخلي ايالات متحده آمريكا طي سال هاي 2006-1190

چكيده

اين پايان نامه به تبيين بحران هاي سياسي داخلي و عوامل تاثير گذار براين بحران ها و در نهايت به تبيين واکنش هاي سياستمداران آمريکايي و غيرآمريکايي نسبت به اين بحران ها طي سال هاي 2006 -1990 مي پردازد. روش تحقيق نيزتوصيفي – تحليلي مي باشد.

ايالات متحده با وجود تاريخ کوتاه خود نقش مهمي را در جهان بازي کرده است. مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم اين کشور کوشيد تا که نفوذ خود را برجهان افزايش دهد، به طوري که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به صورت تنها ابرقدرت در جهان باقي ماند. در طي اين دوران ايالات متحده با بحران هاي زيادي روبرو بوده است. ريشه اين بحران ها را مي توان در عوامل داخلي و خارجي جستجو کرد. به طور کلي اين کشور با 9 بحران سياسي داخلي روبرو بوده است، اين بحران ها عبارتند از : تنفر از واشنگتن ، خبرهاي ناگوار: ورود اطلاعات نادرست و استفاده از آن، فرهنگ توطئه از قرمز ترسي تا فدرال ترسي، حالت بي تفاوتي، بحران مهاجرت ، مرگ قهرمانان آمريکايي و ظهور فرهنگ قرباني پروري، تبعيض نژادي ، بحران در نخستين انتخابات رياست جمهوري هزاره ي سوم ميلادي و حادثه 11 سپتامبر. علاوه برشناخت اين بحران ها بررسي عوامل تاثيرگذار بربحران هاي سياسي داخلي ايالات متحده نيز ضروري مي باشد. اين بحران ها باعث واکنش هاي مختلفي ميان انديشمندان آمريکايي (ويليام، جي. بنت، ريچاردهاس، کرک پاتريک، ويليام کريستال، جيمز کورت و ساموئل هانتينگتون) و غير آمريکايي (ميچل ايناتيف، ايمانوئل تود و يوهان گالتونگ) شده است. نظريات آن ها در سه طيف مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اين سه طيف عبارتند از : 1- نئومحافظه کاران( مذهبي و غيرمذهبي) 2- نظريه پردازاني که امپراطوري ايالات متحده را رد مي کنند و 3- انديشمنداني که اعتقاد به سقوط امپراطوري ايالات متحده دارند.